ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์


����������� รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนตลอดจนการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557[post:06 มกราคม 2557 11:20:34] (view: 165)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.