ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมสมัยสามัญ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวนโยบายการบริหารงาน แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนหน้าที่และพันธกิจต่างๆ ของสภานักศึกษา ณ ห้องประชุม อ.มช. วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560[post:20 มีนาคม 2560 14:33:45] (view: 95)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.