ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2559


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ตลอดจนคุณงามความดีของนักศึกษาจากคณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ สร้างชื่อเสียงและผลงาน และประพฤติตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา เพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณภาพ เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งสู่การเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


[post:17 พฤษภาคม 2560 10:22:07] (view: 331)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.