ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนป้องกันระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย”


สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนป้องกันระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย” สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกสายงานตระหนักถึงภัยและความเสียหาอันเกิดจากอัคคีภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิงรวมทั้งการอพยพออกจากอาคารกรณีเกิดอัคคีภัยขั้นรุนแรง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดการอบรมฯ เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:17 พฤษภาคม 2560 15:42:41] (view: 197)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.