ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ร่วมการประชุมนานาชาติ The Tenth China-ASEAN Education Cooperation Week (CAECW)


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The Tenth China-ASEAN Education Cooperation Week (CAECW) และได้รับเกียรติให้เป็น Keynote Speaker กล่าวในพิธีเปิดในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาร่วมประชุม และอภิปรายในเวที Universities Presidents Round Table Meeting ในหัวข้อ The Trend of University Development ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ Tongren University มณฑล Guizhou สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Tongren University โดยมี รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ ในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกับ Tongren University  จะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบันเพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป


[post:15 มิถุนายน 2560 14:03:13] (view: 78)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.