ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560


[post:16 มิถุนายน 2560 13:51:28] (view: 229)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.