ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งท่ี 13 หัวข้อ “Globalized Thailand: Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies”


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 หัวข้อ “Globalized Thailand: Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies” ในการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งไทยและต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประเทศไทย ได้นําเสนอบทความและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อทําความเข้าใจสังคมไทยในมิติต่างๆ รวมทั้งทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเชื่อมโยง (Connectivity) ในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียน การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่นี้ได้ซ้อนทับกับโครงสร้างการเศรษฐกิจและการเมืองแบบเดิม ซึ่งยังคงมีความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้ง นํามาซึ่งปัญหาใหม่ๆ ที่สลับซับซ้อนในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


[post:15 กรกฎาคม 2560 16:36:16] (view: 204)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.