ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2560


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2560 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน และจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


[post:17 กรกฎาคม 2560 12:34:16] (view: 525)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.