ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติธรรม ถือศีล ทำจิตใจให้สงบ ผ่องใส และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ. 2560


[post:11 สิงหาคม 2560 12:28:22] (view: 177)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.