ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
[ประกาศ:26 ต.ค 2555 16:02:28 view:885]
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2555
คู่มือ รับสถานการณ์น้ำท่วม โดย หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ประกาศ:12 ต.ค 2555 09:24:29 view:958]
สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางระบบสื่อสารและป้ายข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2555
[ประกาศ:12 ต.ค 2555 09:20:08 view:1030]
รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2555 หน้า 14 แจ้งว่า "นายอนันต์ กันตีว...
   
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลสารสนเทศศูนย์พักพิง สบอช. สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สสนก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา
CCTV คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สายด่วนนิรภัย 1784 กรมทางหลวง บริการทางหลวง กรมชลประทาน สถานการณ์น้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   


© Copyright 2012 Chiang Mai University, All right reserved