บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


ผลประกวดตราสัญลักษณ์งานฉลองวาระครบรอบ 50 ปี มช.���� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศผลการแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์แล้ว โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพิริยะ กาญจนคงคา

���� ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2557 และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (50th CMU Anniversary) ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน� (5 Decades CMU United for the Nation)”� เพื่อนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว นั้น คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตัดสินเป็น ผู้ชนะเลิศการประกวด คือ นายพิริยะ กาญจนคงคา ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่ เกียรติบัตร

���� จากการสัมภาษณ์ นายพิริยะ กาญจนคงคา� ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์งานฉลองครบรอบวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า มีแนวคิดการออกแบบด้วยการนำเอารูปช้างชูคบเพลิงอันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นำมาประยุกต์ให้กลายเป็นตัวเลข ๕๐ ไทย มีลักษณะอ่อนช้อยแบบศิลปะล้านนา หมายถึงการฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เป็นเวลาถึง 5 ทศวรรษ

���� หัวของเลข ๕ เป็นการนำเอาดอกทองกวาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาประยุกต์ใช้ ลักษณะของกลีบล่างของดอกทองกวาว โดยให้มีลักษณะที่โค้งรับกับตัวเส้นนอกของเลข ๕ อันหมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างฐานเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาบัณฑิตให้แก่สังคมไทย และสู่ระดับนานาชาติ� เส้นโค้งหมายถึงบัณฑิตเป็นผู้นอบน้อม เป็นผู้รู้จริง คิดเป็นปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย

���� ตัวของตราสัญลักษณ์มีรูปร่างลักษณะเหมือนการแกะสลักไม้ การปาดแต่งแรลาย คือการตั้งสิ่วเพลฉากข้างหนึ่ง แล้วปาดเนื้อไม้ออกจนเกิดความสูงต่ำไม่เสมอกัน เพื่อให้เกิดแสงเงาในตัวลายและมองเห็นชัดเจนตามรูปแบบที่ต้องการซึ่งเป็นงานศิลป์ที่ต้องใช้ความอุตสาหะ และสะท้อนถึงศิลปะการแกะสลักไม้ โดยใช้ไม้สัก ซึ่งเป็นไม้สำคัญของชาวล้านนา

�� �ตัวของตราสัญลักษณ์มีลักษณะของเส้นเดียวหมุนวนขึ้นไปบนทิศเบื้องสูง โอบล้อมตรามหาวิทยาลัย อันหมายถึง การขับเคลื่อน การรวมพลังของชาว มช. ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรูปร่างของโลโก้มีลักษณะของช้าง โดยเฉพาะปากช้าง งาช้าง และบริเวณปลายงวง เหมือนงวงช้างจับคบเพลิง แต่ยังคงลักษณะของเลข ๕๐ ด้วย

�� �ตัวเลข 50 มีการประยุกต์เอาตัวอักษรเมืองของชาวล้านนามาใช้ เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอักษรล้านนา

���� สำหรับการมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้มอบ

���� สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ งานฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ http://www.cmu.ac.th/5thdecadecmu.php

[post:25 กรกฎาคม 2556 10:49:14] (view: 53)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.