บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


บุคลากร มช. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ


บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองคำ) ประจำปี 2552� ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

��* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา อัครพิศาล� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช� คณะเกษตรศาสตร์

�* นางสาวอนงค์� อมฤตโกมล พยาบาล 7 ระดับ 7 สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

�* นางวิภาวี เสวะกะ คนงาน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

โดยทั้ง 3 ท่าน จะเข้ารับรางวัลดังกล่าวจากนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2553


……………………………………………………………..[post:19 มีนาคม 2553 10:28:44] (view: 26)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา อัครพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
นางสาวอนงค์ อมฤตโกมล พยาบาล 7 ระดับ 7 สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
นางวิภาวี เสวะกะ คนงาน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.