ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ป.โท-ป.เอก อินเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับ ป.โท - ป.เอก เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Biomedical Engineering (International Program) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2553

คุณสมบัติ (ป.โท)

��1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า
��2. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
* หลักสูตร 2 ปี ค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 45,000 บาท (65,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

คุณสมบัติ (ป.เอก)

หลักสูตร แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต)
��1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ หรือระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์� ที่มีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
��2. ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.25 จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือเทียบเท่าที่ได้ผลดีเป็นพิเศษ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร แบบ 2.1 (เรียนกระบวนวิชา 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)
��สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบเท่าที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ� หรือระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ และ/หรือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

*เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
* หลักสูตร 3 ปี ค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 55,000 บาท (75,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel: 053-942083-4 ดูข้อมูลได้ที่ http://biomed.eng.cmu.ac.th[post:30 กันยายน 2553 15:25:06] (view: 469)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.