ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


นิทรรศการ "รัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"


  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานนิทรรศการ "รัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับชมผลงานจากศิลปินจากคณะวิจิตรศิลป์ และศิลปินรับเชิญ  พร้อมร่วมกิจกรรมใต้ร่มพระบารมีถวายความดีเพื่อพ่อ ด้วยการร่วมจัดทำประติมากรรมต้นโพธิ์ของพ่อ  อีกทั้งร่วมกิจกรรมพิมพ์เสื้อเพื่อพ่อ และรับของที่ระลึกพระบรมสาทิสลักษณ์โดยศิลปิน รับเชิญคุณจักกรี คงแก้ว  โดยนิทรรศการฯ จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 9- 29 ธันวาคม 2559

 นิทรรศการ "รัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการดำรงอยู่ใน ไอศูรย์สมบัติ ปวงชนชาวไทยได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร พระบรมราโชวาท พระปรีชาสามารถ ตลอดรวมถึงแนวพระราชดำริที่ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นนักพัฒนา และเป็นศูนย์รวมจิตรใจของปวงชนชาวไทย อันนำมาซึ่งคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนานัปการ แก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์ ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข ของ พสกนิกรประเทศไทย นั้น

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสานต่อพระราชปณิธานในการมุ่งพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งบนฐานความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา การอนุรักษ์ การสร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านในพระราชปรีชาชาญด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน ในด้าน การประพันธ์ดนตรี การประพันธ์บทกวี และการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ด้วยการนำผลงานประเภทศิลปกรรม และดนตรี มาจัดแสดงในนิทรรศการภายใต้ชื่อ นิทรรศการ รัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ผลงานดังกล่าว เป็นผลงานการสร้างสรรค์ ของกลุ่ม ศิลปินล้านนา คณาจารย์ นักศึกษาจาก คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดนิทรรศการนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อน้อมรำลึกถึง องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของพสกนิกรชาวไทย ที่มีต่อพระองค์ท่าน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสร้างประวัติศาสตร์การเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม และงานดนตรี ที่เกิดขึ้นในพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9  ให้กับพสกนิกรชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้ 

(โปรดแต่งกายสุภาพด้วยชุดไว้ทุกข์ สีดำล้วน) 

          


[post:07 ธันวาคม 2559 11:59:51] (view: 334)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.