ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 51


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร  แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. และภาคบ่ายเวลาประมาณ 13.00 น. ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 7,270 คน จาก 21 คณะ  1 บัณฑิตวิทยาลัย  ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 611 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 760 คน บัณฑิต   ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 138 คน เหรียญเงิน จำนวน 473 คน

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9  ท่าน  และอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 4 ท่านโดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51  ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วย

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2559 ได้แก่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์)
นายชูชาติ  เพ็ชรอำไพ  ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์)
นายนิธิ  สถาปิตานนท์  ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม)
ดร.เภสัชกร นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เภสัชศาสตร์)
ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุญสม  ชัยมงคล  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุวัฒก์  นิยมค้า   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การศึกษา)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เดบร้า เคย์ โอลสัน (Professor Emeritus Debra Kay Olson, D.N.P., M.P.H.) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายเฉลิมชาติ  นครังกุล ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และได้อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 4 ท่าน  ดังนี้
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
ศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์
ศาสตราจารย์รสลิน  กาสต์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์

ภายหลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ  ให้คณะบุคคล เข้าเฝ้า ทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 2 ราย  ถวายพระพุทธรูป จำนวน 1 ราย  ดังนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท   เพื่อทูลเกล้าฯถวายเงิน จำนวน 1,000,000  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   ผู้บริหาร คณาจารย์ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  เพื่อทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้  ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2559” (Chiang Mai University Marathon 2016)   จำนวน 350,000  บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   ศาสตราจารย์ทิพวรรณ  มั่งมี อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ขนาดหน้าตักกว้าง 23 นิ้ว สูง 35 นิ้ว ศิลปะพม่าในล้านนา เพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธรูปปฏิมาร่วมสมัย  จากนั้น เวลา 15.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และทอดพระเนตรโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[post:23 มกราคม 2560 10:36:04] (view: 6597)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายนิธิ สถาปิตานนท์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ดร.เภสัชกร นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เภสัชศาสตร์)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุวัฒก์ นิยมค้า ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การศึกษา)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เดบร้า เคย์ โอลสัน (Professor Emeritus Debra Kay Olson, D.N.P., M.P.H.) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
คุณเฉลิมชาติ นครังกุล ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.