ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะมนุษยศาสตร์ มช. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า


        สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับภาควิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 
      อาจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยเกี่ยวกับ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ของสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 มีความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ระหว่างสองสถาบัน ทั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัยร่วมกัน และสิ่งที่ตามมา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมหรือว่า Joint program ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาไทยสามารถเรียนรู้ทักษะภาษาพม่าอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจวัฒนธรรมเมียนมาร์ได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพในอนาคตได้ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนกระบวนวิชาพื้นฐานทั่วไปอย่าง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิชาทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และยังสามารถเลือกเรียนวิชาโท วิชาเลือกเสรีตามที่ต้องการได้อีกด้วย ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาพม่ามาก่อน และความโดดเด่นของหลักสูตรนี้คือ เป็นหลักสูตรสี่ปี ที่นักศึกษาชั้นปีที่สี่จะต้องเลือกระหว่างการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัยย่างกุ้งทั้งหมด 15 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถไปเรียนที่ย่างกุ้งได้ ก็สามารถเลือกไปสหกิจศึกษาตามหน่วยงานต่างๆได้ การได้ไปเรียนที่ประเทศเมียนมาร์ ถือเป็นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงจากบริบทการใช้ภาษาจริงจากเจ้าของภาษา และสัมผัสกับวัฒนธรรมด้วยตัวเอง ส่วนการไปสหกิจเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไปทดลองใช้ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ ถือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอีกอย่างหนึ่ง ปัจจุบันสาขาวิชาภาษาพม่า มีอาจารย์ประจำสาขา 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ยะมิน ชเวสิ่น ไถ้ อาจารย์ชาวพม่า และ อาจารย์ ดร. อัมพิกา รัตนพิทักษ์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอื่นในสาขาสังคมวัฒนธรรมเมียนมาร์ เช่น ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งคณาจารย์จากภาควิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ที่จะช่วยสอนในกระบวนวิชาที่นักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศในหลากหลายสายงาน เช่น งานด้านวิชาการและการเรียนการสอน อาทิ นักแปล นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ งานด้านโบราณคดี งานเขียนทั้งบันเทิงคดี สารคดี งานด้านธุรกิจ เช่น บริษัทห้างร้านต่างๆที่ทำธุรกิจกับเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันมีมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบชายแดนไทย-เมียนมาร์ จำนวนบริษัทของคนไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หรือในทางกลับกันนักธุรกิจเมียนมาร์ก็สนใจมาร่วมมือกับนักธุรกิจไทยมากขึ้นด้วยเช่นกัน เหล่านี้ถือเป็นช่องทางในการทำงานในอนาคตของผู้ที่มีความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาร์ หรืองานด้านการสื่อสาร Call center พนักงานให้ข้อมูลของธนาคาร โรงพยาบาล งานด้านการท่องเที่ยว อาทิ บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ งานล่าม เป็นต้น
      ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3274 -ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าการศึกษา มช. โทร 0-5394-8914, 0-5394-8918 -สาขาวิชาภาษาพม่า โทร 0-5394-3246-47 ต่อ 116, 121 หรือ ศูนย์เมียนมาร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3276 และติดตามข่าวสารได้ทาง facebook : Burmese Learners CMU หรือ Page facebook : Myanmar Center CMU


[post:13 มีนาคม 2560 10:35:47] (view: 893)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.