ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. ร่วมกับ 4 สถาบันภาคเหนือ จับมือ ECTI ภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนวิจัยดิจิทัลสู่สังคม ในงาน ICDAMT2017


        วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ 4 สถาบันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยเชียงราย ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) เป็นเจ้าภาพ ICDAMT 2017 จัดงาน Smart City Forum and International Conference on Digital Arts, Media and Technology โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ ดร.พันธ์ศักดิ์ สิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาในหัวข้อ Thailand Digital Economy ณ ห้องเชียงใหม่ 4-5 โรงแรม ดิเอมเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
 
         งานสัมมนาทางวิชาการ ICDAMT 2017 หรือ Smart City Forum & International Conference on Digital Arts Media and Technology จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของคณะด้านดิจิทัล จาก 5 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักวิจัย นักพัฒนา นักออกแบบ วิศวกร และนักเทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนความคิด และพัฒนาอุตสาหกรรม Digital Arts, Digital Media และ Digital Technology ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค และของประเทศไทย
 
        การจัดงาน ICDAMT 2017 ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรหลัก ได้แก่ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์(IEEE) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ European Commission ภายใต้โครงการ  H2020 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมกว่า 120 บทความ จาก 10 ประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ Media Systems and Implementations, Multi-Signal Processing and Application, Digital Arts and Media, Media and Medium Engineering, Digital Economy for Sustainable Growth, Geo-informatics, Knowledge Management and Learning Organization และยังมีอีก 3 Special Session ได้แก่ Talent Mobility, Risk of Intelligent Application และ H2020: AniAge
 
         นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดสัมมนา Smart City Forum ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เพื่อให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีและองค์ปาฐกในหัวข้อ Thailand Digital Economy และยังมีนักวิชาการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะที่มาร่วมเสวนาจากอีก 5 ประเทศ ได้แก่ Prof.Eric Tsui จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  Prof.Minoru Okada จากประเทศญี่ปุ่น Prof.Eryk Dutkeiwicz จากประเทศออสเตรเลีย Prof.Keshav Dahal จากสหราชอาณาจักร และนาวาอากาศเอก ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ จากประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานด้าน Smart City และบูธของหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนอีกด้วย
 
(ศูนย์นวัตกรรมแลการจัดการความรู้ รายงาน)
  


[post:17 มีนาคม 2560 10:18:53] (view: 189)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.