ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. เดินหน้ายุทธศาสตร์เชิงรุก ผุดแนวคิดเมืองอัจฉริยะ – พลังงานสะอาด


        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการคัดเลือกในการประกวดโครงการพัฒนาผังแม่บทระดับประเทศ ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดสถาบันอาคารเขียว และสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน  รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เข้าสู่รอบ  ที่ 3 (รอบสุดท้าย) เพื่อคัดเลือกเหลือ 7 ทีม เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบ และรับรางวัล 10,000,000 ล้านบาทสนับสนุนการพัฒนาแผนต่อเนื่อง
 
ความเป็นมาของ CMU: Smart City- Clean Energy 

        ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองประธานคณะทำงานโครงการ CMU: Smart City- Clean Energy  ได้ให้ข้อมูลโครงการดังกล่าวว่า ในช่วง4ปีของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยยุทธศาสตร์ " Sustainable Green and Clean " อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลของการดำเนินการ เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น ในช่วง1-2ปี ที่ผ่านมา โดยในปี 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ระดมทีมและมันสมองของนักคิด นักปฏิบัติจากส่วนงานต่างๆ เป็น Team CMU  เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่แผนที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านหลัก คือ  สภาพแวดล้อมและพลังงาน, อาหารและสุขภาพ, นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Environment & Energy, Food & Health, Creative & Innovative Lanna )ผสมผสานแนวคิดและเทคโนโลยีของความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล  (Digital University)
 
ปรับการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามแผน 12 ของ มช. สู่ผังแม่บทระดับประเทศ

        มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการระดมสมองของทีมพัฒนาแผนแม่บท ผังแม่บท และปรับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้เป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย ระยะเวลา การนำปฏิบัติซึ่งวางเป้าหมายและดำเนินการอย่างชัดเจน และได้เสนอแผนเข้าแข่งขัน เพื่อรับการสนับสนุนจากสถาบันอาคารเขียวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ด้านงบประมาณการจัดทำแผน และการเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรตัวอย่าง ภายใต้ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด (CMU: Smart City-Clean Energy) ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เข้มข้น 8 ด้าน ประกอบด้วย พลังงานอัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ ชุมชนอัจฉริยะ สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ การบริหารจัดการอัจฉริยะ และนวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Energy, Smart Mobility, Smart Community, Smart Environment, Smart Economy, Smart Building , Smart Governance ,Smart Innovation)
        การจัดทำผังแม่บทดังกล่าวนอกจากจะใช้ในการประกวดแล้ว ยังเป็นโครงการที่สนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ของยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ การลดการปลดปล่อยล่องลอยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใช้การบริหารจัดการแบบอัจฉริยะ และที่สำคัญต้องคำนึงถึงชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างด้วย

         เข้าสู่รอบสุดท้าย เพื่อเป็น 7 โครงการต้นแบบใหม่แห่งเมืองอัจฉริยะ

        สำหรับความคืบหน้าของการประกวดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ โครงการ CMU: Smart City-Clean Energy กำลังเข้าสู่การคัดเลือกในรอบที่ 3 ซึ่งเป็นการตัดสินรอบสุดท้าย เพื่อเฟ้นหา 7 โครงการต้นแบบใหม่แห่งเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย โดยมีกติกาที่เข้มข้นและตัดสินด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติกว่า 20 ท่าน โดยมีกระบวนการคัดเลือกและนำเสนอ 3 รอบ
        - รอบที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2560 ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 36 ทีม ให้เข้านำเสนอ ผลงาน Oral Presentation
        -รอบที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 16 ทีม ได้รับประกาศนียบัตร และงบประมาณ 500,000 บาท สนับสนุนการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทขั้นพัฒนา
        - รอบที่ 3 มีกำหนดการส่งงานประมาณปลายเดือนมีนาคม 2560 จะเป็นการคัดเลือกให้เหลือ 7 โครงการ เพื่อลุ้นเป็นองค์กรต้นแบบของ Smart City-Clean Energy และจะได้รับงบประมาณ 10,000,000 บาท เพื่อพัฒนาแผนต่อเนื่อง
 
มากกว่ารางวัล คือ ความมุ่งมั่นในการพัฒนา มช. อย่างไม่หยุดนิ่ง
         ดร.เอกชัย มหาเอก ได้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่า สิ่งสำคัญเหนือรางวัล คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีแผนแม่บทและผังแม่บทที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 12 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับความเป็นสังคมอุดมปัญญา มีความสุข และยั่งยืน ให้กับชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ


[post:20 มีนาคม 2560 10:00:10] (view: 579)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.