ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


เสวนาช้างและสัตว์ป่า ด้านข้อกำหนดกฎหมายที่ควรรู้


       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ ได้ร่วมจัดการเสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า ในหัวข้อ “ข้อกำหนด กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับช้างและสัตว์ป่า” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และงานวิจัยทางด้านช้างและสัตว์ป่าให้แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนา อีกทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงยังเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อ และสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างสัตวแพทย์ ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากสัตวแพทย์หลากหลายหน่วยงาน เช่น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สถาบันคชบาลแห่งชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่ คุ้มเสือ และปางช้างต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่

        การเสวนา “ข้อกำหนด กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับช้างและสัตว์ป่า” ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตขนย้ายช้าง จาก นายสัตวแพทย์ มงคล ศรีจันทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และการให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมาย พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ.2535” จากสัตวแพทย์หญิง รัตนา สาริวงศ์จันทร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   นอกจากการให้ความรู้แล้วยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่างข่าวกรณีศึกษาที่น่าสนใจ อาทิ ช้างพังแตงโม และวัดเสือ หลวงตาบัวฯ โดยอาจารย์สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเสวนาครั้งนี้ ทำให้เข้าใจเนื้อหาของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช้างและสัตว์ป่าอย่างถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น ทราบถึงบทบาทหน้าที่และข้อกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้นำไปใช้ เพื่อการนำกฎหมายไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
 
(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง รายงาน)


[post:21 มีนาคม 2560 09:33:10] (view: 72)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.