ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


อบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 11


       ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 11 วันที่ 21 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2560 
 
       ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ธุรกิจสปาไทยยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติเป็นจำนวนมหาศาล  เพราะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หลงใหลในอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยปัจจุบันธุรกิจสปาไทยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยผลักดันให้สปาไทยมีความพร้อมในด้านคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล   ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดการอบรมเพื่อศักยภาพผู้ดำเนินการและผู้ประกอบการในหลายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทุกท่านในการเข้าร่วมรับการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2560 เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ตลอดจนได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อ ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
 
       คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป  หากวุฒิการศึกษาต่ำมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (มีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ) โดยวิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน สำหรับเนื้อหาการอบรมศึกษาใน 2 หมวดความรู้  ประกอบด้วย หมวดความรู้พื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสปาเพื่อสุขภาพ เช่น หลักการดำเนินธุรกิจสปา หลักจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานในสปา ความเครียด การจัดการสุขภาพองค์รวม  จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา เป็นต้น  และ หมวดความรู้เฉพาะ เป็นหมวดความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพโดยตรง เช่น สุขภาพองค์รวม การบริหารจัดการสปา เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ  สุขภาพและความงาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น การเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมฟังบรรยายจากผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ของกระทรวงสาธารณสุข   ผู้ผ่านรับการอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม  2560
 
       ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.  0-5394-9138 , 0-5393-5012  และ 09-2546-7309 โทรสาร  053 – 217145  เว็บไซต์  www.nurse.cmu.ac.th/spamanager  อีเมล cmu.spa2015@gmail.com
(ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ รายงาน)


[post:07 เมษายน 2560 10:36:21] (view: 1043)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.