ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การสื่อสารในภาวะวิกฤต”


         เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การสื่อสารให้สาร(ถูก)สื่อ” : การสื่อสารในช่วงเวลาปกติและวิกฤต โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและวิทยากร คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้โลตัส และคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม MCB 2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีนักศึกษา คณาจารย์ ทางด้านสื่อสารมวลชนและบริหารธุรกิจจากหลายสถาบัน รวมถึงนักสื่อสารองค์กร ผู้ประกอบ นักธุรกิจ สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 คน

         ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน จะได้อัพโหลดวิดีโอการบรรยายดังกล่าวขึ้นบนแมสคอม แชนแนล เว็บไซต์ของคณะการสื่อสารมวลชน เพื่อให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมในวงกว้างต่อไป

We Communicate, we create, we share[post:10 เมษายน 2560 15:48:06] (view: 159)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.