ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. จับมือ สำนักงาน ก.ก.ถ. ประชุม “ภูมิภาคกับท้องถิ่น: ทิศทางความสัมพันธ์ภายใต้บริบทของการกระจายอำนาจ”     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สำนักงาน ก.ก.ถ.)ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เรื่อง ภูมิภาค กับ ท้องถิ่น : ทิศทางความสัมพันธ์ภายใต้บริบทของการกระจายอำนาจ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคในการใช้ข้อมูลองค์ความรู้ และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานการกระจายอำนาจที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และวิเคราะห์องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตามแนวทางประชารัฐในการจัดทำนโยบาย แผน แผนงาน และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นประธานในพิธีเปิด และ คุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับฟังปาฐกถา เรื่อง บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคกับพัฒนาการกระจายอำนาจท้องถิ่นไทย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธ์ จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเสวนาภายใต้หัวข้อ ภูมิภาคกับท้องถิ่น : ส่งเสริม หรือปัญหาของการกระจายอำนาจ ?  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ราม โชติคุต ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรร่วมเสวนาโดย คุณณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการอิสระ, คุณพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, คุณเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จ.ลำพูน และผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังการนำเสนอผลงานวิิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ทิศทาง แนวโน้ม ภายใต้บริบทการกระจายอำนาจในปัจจุบัน โดย อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น, ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฏหมายอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายงาน)


[post:15 พฤษภาคม 2560 10:57:37] (view: 154)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.