ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล พร้อมเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล     สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2560 แล้วนั้น

     บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 41-42 วันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นต้นไป


(สภามหาวิทยาลัย รายงาน)[post:16 พฤษภาคม 2560 17:05:37] (view: 311)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.