ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะการสื่อสารฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Communication, Sogang University


         เมือวันที่ 2 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ ปฏิบัติการแทนคณบดี (ด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) เดินทางเยือน Sogang University กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Communication, Sogang University โดยได้รับเกียรติจาก Professor Kyun Kim คณบดีของสถาบันเป็นผู้ร่วมลงนาม และ Professor Yoon Gak เป็นผู้ประสานงานพร้อมด้วยคณาจารย์

          ซึ่งสถาบันนี้จัดอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างสูงใน QS Asian University Rankings (#54 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 60) นับเป็นหนึ่งในสถาบันเอกชนชั้นนำด้านการศึกษาวิจัยในด้านศิลปศาสตร์ในสาธารณรัฐเกาหลี

โดยภาควิชานี้แบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้ Media Information, Advertising & PR, Theater & Film, and Digital Media & Contents

          มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีกระบวนวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะการสื่อสารมวลชน อีกทั้งยังมีแนวทางการดำเนินงานในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และองค์กรวิชาชีพเอกชน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งในเชิงทฤษฎี และทักษะในการปฏิบัติงาน

          ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีครอบคลุมเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ การวิจัยร่วม และการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน[post:07 มิถุนายน 2560 13:54:02] (view: 147)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.