ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนเลือด    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประสบปัญหาภาวะขาดแคลนเลือด เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ในโลหิตทุกหมู่สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดเพื่อการรักษา เนื่องจากรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิมีผู้ป่วยโรคซับซ้อนเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้ป่วยอุบัติเหตุระดับรุนแรง ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องใช้เคมีบำบัดในการรักษาอย่างต่อเนื่อง  และผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในไขกระดูก เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวต้องใช้โลหิตและส่วนประกอบของเลือดเป็นจำนวนมากในแต่ละราย ทำให้การจัดหาโลหิตไม่เพียงพอต่อการรักษาแม้ว่างานธนาคารเลือดจะพยายามออกหน่วยเคลื่อนที่เป็นประจำทุกสัปดาห์และประสานงานไปที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตมาใช้ในการบริการผู้ป่วยเป็นประจำทุกวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอ”

      ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต  งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.ปิดทำการเวลา 12.00-13.00 น. โทร.0-5393-5624  และหากผู้บริจาคโลหิตไม่สะดวกในการเดินทางหรือต้องการบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความประสงค์มายังงานธนาคารเลือดได้ที่ โทร.0-5393-5624


(ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ รายงาน)[post:12 มิถุนายน 2560 11:05:26] (view: 238)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.