ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


CAMT บริการวิชาการงานแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์


 


     วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก จ.แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ระยะที่ 3  (Maehongson IT Valley Phase III) โดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย” ด้วยหวังว่าโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาและช่องว่างเรื่องความเท่าเทียมและโอกาสทางการศึกษา รวมถึงโครงการจะช่วยส่งเสริมและฝึกทักษะให้ครูและนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จนอยู่ในระดับที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การใช้ไอทีเป็นเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ได้ เช่น นักโปรแกรมเมอร์ นักออกแบบกราฟฟิก โดยครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ดวงสอาด หัวหน้าสำนักวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการและนำนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23-26พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน


(ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี รายงาน)[post:14 มิถุนายน 2560 15:20:17] (view: 193)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.