ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. ติดอันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยไทย QS World University Rankings 2018


       สำนักจัดอันดับ QS ได้ประกาศผลการจัดอันดับ World University Rankings 2018 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 265 ของโลกในด้านชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (Academic reputation) ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโลก จำนวน 8 แห่ง ต่อไปนี้  

                                                                          ปี 2016             ปี 2017              ปี 2018

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                      253                   252                    245
    มหาวิทยาลัยมหิดล                                              295                    283                   334
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                         551-600            551-600             551-600
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                     601-650            601-650             601-650
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                   701-750            701-750             751-800
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                         701-750            701-750             801-1000
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี           701-750             701-750            801-1000
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                               701-750             701-750            801-1000

         เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Rankings มีตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (Academic reputation 40%) ทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต (Employer reputation 10%) สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student-to-faculty ratio 20%) สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย์ (Citations per faculty 20%) สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ (International faculty ratio 5%) และสัดส่วนนักศึกษาต่อชาติ (International student ratio 5%)

         หากพิจารณาคะแนนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายตัวชี้วัด จะปรากฎผล ดังนี้

                           คะแนนรายตัวชี้วัด                           อันดับโลก        อันดับประเทศ

    Academic Reputation (นำหนัก 40%)                         265                    3
    Employer Reputation (นำหนัก 20%)                          401+                  4
    Faculty Student (นำหนัก 20%)                                   401+                  5
    Citations per Faculty (นำหนัก 10%)                           401+                  4
    International Faculty (นำหนัก 5%)                             401+                  8
    International Students (นำหนัก 5%)                          401+                   4

(ศูนย์บริหารงานวิจัย รายงาน)[post:19 มิถุนายน 2560 14:24:38] (view: 465)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.