ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 15-18 ก.ค. นี้     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Globalized Thailand: Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies” ระหว่างวันที่  15-18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. เชียงใหม่

    การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งไทยและต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประเทศไทย ได้นำเสนอบทความและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจสังคมไทยในมิติต่างๆ รวมทั้งทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเชื่อมโยง (Connectivity) ในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งอาเซียน การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่นี้ได้ซ้อนทับกับโครงสร้างการเศรษฐกิจและการเมืองแบบเดิม ซึ่งยังคงมีความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้ง นำมาซึ่งปัญหาใหม่ๆที่สลับซับซ้อนในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

     ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษามาแล้ว 12 ครั้ง  โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี     พ.ศ. 2524 ณ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย  หลังจากนั้น มีการจัดการประชุมขึ้นในต่างประเทศสลับกับการจัดในประเทศไทยทุกๆ 3 ปี  โดยครั้งล่าสุด จัดที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2560  จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งนับเป็นภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และการมุ่งยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ประมาณ 600 คน

    การจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 นี้ นอกจากจะมีการปาฐกถานำโดยนักวิชาการ ที่มีชื่อเสียง อาทิ  1) Prof. Michael Herzfeld, Harvard University 2) Prof. Duncan McCargo, University of Leeds และ 3) Prof. Katherine A. Bowie, University of Wisconsin และการนำเสนอบทความทางวิชาการแล้ว ยังมีการจัดเวทีอภิปรายโต๊ะกลม (Roundtable) ในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น มรดกทางวัฒนธรรม ชายแดนและประเด็นข้ามชาติ การเมือง การเมืองทางวัฒนธรรม การศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางสังคม สิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติ ชาติพันธุ์ล้านนาศึกษา ประเด็นหญิงชายและเพศสภาพ ประวัติศาสตร์ การจัดการความรู้ สื่อ ความเป็นเมือง ศาสนา ประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสัมพันธ์   ไทย-จีน-อินเดีย ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางพิเศษ เช่น นิทรรศการ การฉายภาพยนตร์ การออกร้านจำหน่าย  หนังสือฯลฯ โดยกิจกรรมพิเศษเหล่านี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมด้วย

การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการประชุมที่มีการคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Conference)   ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ระบบสารสนเทศที่ลดการใช้กระดาษ ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ ลดปริมาณขยะ รวมทั้งการรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในรูปแบบชองการลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดภาวะโลกร้อน

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th และ Facebook : 13th International Conference on Thai Studies หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5394-3595 ถึง 6(คณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 รายงาน)

[post:14 กรกฎาคม 2560 15:50:55] (view: 145)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.