ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 18 ส.ค.นี้     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2560 และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นี้

     ข้อมูลที่บุคลากรมหาวิยาลัยเชียงใหม่ควรทราบอย่างยิ่งในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1.1 ) ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำทั้งสามคนต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานกับคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าเทียมกัน
1.2 ) อาจารย์ประจำทุกคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครทั้งสามกลุ่มสาขาวิชา รวมจำนวนไม่เกิน 3 คน โดยเลือกได้กลุ่มสาขาวิชาละ 1 คน จะทำให้ผู้สมัครที่สังกัดคณะที่มีบุคลากรจำนวนน้อยมีโอกาสได้รับเลือกมากขึ้น

2. การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

2.1 ) แก้ไขวิธีการนับคะแนน จากเดิม ที่เป็น popular vote ซึ่งให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง เปลี่ยนเป็น ให้ความสำคัญและน้ำหนักกับส่วนงานแทน โดยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเช่นเดิม ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดในส่วนงานใดให้ถือว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในส่วนงานนั้นและจะได้ “คะแนนที่กำหนด” ของส่วนงานนั้น ผู้สมัครที่ได้ “คะแนนที่กำหนด” รวมสูงสุดจากทุกส่วนงานรวมกันถือเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

“คะแนนที่กำหนด” ของแต่ละส่วนงานใช้เทียบตามขนาดของส่วนงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศไว้เป็นเกณฑ์ ดังนี้

(1) ส่วนงานขนาดเล็ก (ระดับ 1) ได้รับ “คะแนนที่กำหนด” มีค่า 1 คะแนน
(2) ส่วนงานขนาดกลาง (ระดับ 2) ได้รับ “คะแนนที่กำหนด” มีค่า 2 คะแนน
(3) ส่วนงานขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ได้รับ “คะแนนที่กำหนด” มีค่า 3 คะแนน
(4) ส่วนงานขนาดใหญ่พิเศษ (ระดับ 4) ได้รับ “คะแนนที่กำหนด” มีค่า 4 คะแนน
การนับคะแนนวิธีนี้ทำให้ผู้สมัครจากส่วนงานที่มีบุคลากรจำนวนน้อยมีโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากขึ้น
2.2 ) ให้ข้าราชการสายปฏิบัติการมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย (ซึ่งเดิมไม่มีสิทธิ)

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3030, 0-5394-2630, 0-5394-3021 หรือดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council.cmu.ac.th


ข้อมูล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน
[post:14 กรกฎาคม 2560 16:04:05] (view: 110)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.