ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ เริ่ม 11 ส.ค. นี้          กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 – 11 สิงหาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา

          โครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 09.30 - 16.00 น. โดยในวันดังกล่าวจะมีพิธีเปิดโครงการ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน

          นอกจากนี้ การดำเนินโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการให้การเสียสละ การรับใช้สังคม และยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยผลักดันให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีในสังคม โดยเน้นจิตอาสา ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ ทั้งยังเป็นการต่อยอดการดำเนินการงานเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการให้บริการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย

          สำหรับการรับบริจาคโลหิตในโครงการฯ จะได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในส่วนของกำหนดการการจัดกิจกรรมจะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป(กองพัฒนานักศึกษา รายงาน)[post:07 สิงหาคม 2560 10:57:10] (view: 86)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.