menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
ให้บริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค. 2554

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจัดให้มีการให้บริการทางทันตกรรมได้แก่ ตรวจสุขภาพฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งการส่งเสริมทันตสุขภาพ  และเพื่อให้การบริการทางทันตกรรมเป็นไปอย่างทั่วถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอชี้แจงลักษณะของการให้บริการทางทันตกรรมในครั้งนี้ ดังนี้


1. ให้บริการตรวจสุขภาพฟันทุกราย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
2. ในกรณีที่ต้องมีการรักษาจะให้การรักษาเพียง 1 ประเภทของการรักษาเท่านั้น โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์
3. การรักษาในงานอุดฟัน ให้รักษา 1 ซี่ ต่อผู้ป่วย 1 คน เนื่องจากการอุดฟันต้องใช้เวลามากเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ  หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์ ผู้ให้การรักษา
4. การรักษาในงานขูดหินปูน ให้อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
5. การรักษาฉุกเฉินทางทันตกรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
6. ให้การรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่  21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เท่านั้น ยกเว้น งานศัลยกรรมช่องปากที่ต้องมีการขอคำปรึกษาจากแพทย์และมีการนัดหมายมาทำหัตถการภายหลัง 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-94-4490

[post:10 ตุลาคม 2554 15:53:58] (view: 38)