ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ให้บริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค. 2554


รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะทันตแพทยศาสตร์� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจัดให้มีการให้บริการทางทันตกรรมได้แก่ ตรวจสุขภาพฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งการส่งเสริมทันตสุขภาพ� และเพื่อให้การบริการทางทันตกรรมเป็นไปอย่างทั่วถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอชี้แจงลักษณะของการให้บริการทางทันตกรรมในครั้งนี้ ดังนี้


1.�ให้บริการตรวจสุขภาพฟันทุกราย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
2.�ในกรณีที่ต้องมีการรักษาจะให้การรักษาเพียง 1 ประเภทของการรักษาเท่านั้น โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์
3.�การรักษาในงานอุดฟัน ให้รักษา 1 ซี่ ต่อผู้ป่วย 1 คน เนื่องจากการอุดฟันต้องใช้เวลามากเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ� หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์ ผู้ให้การรักษา
4.�การรักษาในงานขูดหินปูน ให้อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
5.�การรักษาฉุกเฉินทางทันตกรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
6.�ให้การรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่� 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เท่านั้น ยกเว้น งานศัลยกรรมช่องปากที่ต้องมีการขอคำปรึกษาจากแพทย์และมีการนัดหมายมาทำหัตถการภายหลัง�


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-94-4490[post:10 ตุลาคม 2554 15:53:58] (view: 219)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.