ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช.เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ทั่วประเทศ 938 ที่นั่ง


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2555� เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 938 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมและกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)� โรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ และทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน จำนวน 13 โครงการ ได้แก่

1.�โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ทั่วประเทศ) รับจำนวน 620 ที่นั่ง
2.�โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 59 ที่นั่ง
3.�โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์� (วิศวะสู่ชุมชน) (17 จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 9 ที่นั่ง
4.�โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (17 จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 46 ที่นั่ง
5.�โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน คณะมนุษยศาสตร์� สาขาวิชาบ้านและชุมชน (17 จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 3 ที่นั่ง
6.�โครงการนักคิดเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา� (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 8 ที่นั่ง
7.�โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา� คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (8 จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 5 ที่นั่ง
8.�โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม คณะการสื่อสารมวลชน� (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 15 ที่นั่ง
9.�โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท�� คณะการสื่อสารมวลชน�� (นอกเขตอำเภอเมือง 17 จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 10 ที่นั่ง
10.�โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน� คณะการสื่อสารมวลชน� (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 10 ที่นั่ง
11.�โครงการช้างเผือก คณะเศรษฐศาสตร์ (17 จังหวัดภาคเหนือ)� รับจำนวน 10 ที่นั่ง
12.�โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) (เฉพาะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน� มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนดรุณสิกขาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา) รับจำนวน 75 ที่นั่ง
13.�โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 68 ที่นั่ง

ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่� หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการ ถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ตาม ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง� 1� โครงการ�� 1� คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น ยกเว้นโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา เลือกได้� 2 คณะ/สาขาวิชา�����

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ www.reg.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3071 ต่อ 108, 131 - 134 และ 0 5394 3083 ในวัน และเวลาราชการ��ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradadmissions/[post:11 ตุลาคม 2554 09:45:07] (view: 766)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.