ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ��������� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ�จำนวน ๘ ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๓ ท่าน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๖ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

��������� สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ ท่าน ดังนี้

๑.�รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต� มาลัยวงศ์�
������ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๒.�ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์� (Professor Christopher� C. Beyrer)
������ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
๓.�ศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป ฮานส์ บี. เอฟ. ฟรานซิส� (Professor Dr.Philip Hans B.F. Franses)
������ ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๔.�ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ� สุรฤกษ์
������ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภูมิศาสตร์)
๕.�ศาสตราจารย์ ดร.คาร์ล สตาร์� (Professor Dr.Karl� Stahr)
������ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์)
๖.��� ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ� สุจินดา
������ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บรรณารักษศาสตร์)
๗.�ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา� ทิสยากร
������ ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์)
๘.�นางธนี� พหลโยธิน
������ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาสังคม)

�และได้อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ� จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑.�ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดุสิต� ล้ำเลิศกุล�
���� เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต��
๒.�ศาสตราจารย์ ดร.นิธิยา� รัตนาปนนท์
�����เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร��
๓.�ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ� ฤกษ์เกษม����
�����เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาพืชไร่ (ธาตุอาหารพืช)���

ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต� มาลัยวงศ์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์� สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

��������� รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต�มาลัยวงศ์ เป็นผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์อย่างมากต่องานวิชาการ การบริหาร การวางแผนการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตบุคลากรด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีผลงานจำนวนมากที่ให้ความรู้และแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลที่สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

��������� ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต� มาลัยวงศ์ มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิชาต่างๆ โดยเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ซึ่งยังผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานี้เป็นแห่งแรก� รวมถึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรในวงวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ในภาคเหนือ โดยรับเชิญเป็นองค์ปาฐก อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษในการสัมมนา การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่จัดโดยคณะ สถาบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด

��������� โดยเหตุที่รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต� มาลัยวงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนงานด้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมีสัมฤทธิผลเป็นที่ประจักษ์ ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

��������� ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์� เป็นผู้อุทิศตนในด้านการแพทย์ให้กับการต่อสู้กับโรคเอดส์ และผลงานวิจัยในด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานด้านระบาดวิทยาสารเสพติด สาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุนและริเริ่มดำเนินงานในด้านพฤติกรรมศาสตร์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โครงการด้านโรคติดเชื้อต่าง ๆ รวมทั้งโรคเอดส์ซึ่งนับเป็นโรคอันตรายที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในทุกทิศทางอย่างรีบด่วนรวมทั้งกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด เป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างรากฐานที่มั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

��������� ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์ เป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อหน่วยงานในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ� ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ The Johns Hopkins Fogarty International AIDS Program ได้สนับสนุนการฝึกอบรมนักวิจัยไทยไปศึกษาทางด้านระบาดวิทยาของเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS) ด้านการบริหารจัดการทางคลินิก ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และการศึกษาทางด้านสุขภาพ โดยมีบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับทุนศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การไปฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ เป็นระยะเวลา 13 ปี จำนวนกว่า 78 คน

��������� โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์ เป็นแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ� ผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และชำนาญเป็นพิเศษด้านระบาดวิทยา การวิจัยด้านวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวี และด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรม ได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงวิชาการในระดับนานาชาติ� ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป ฮานส์ บี. เอฟ. ฟรานซิส
ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

��������� ศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป ฮานส์ บี. เอฟ. ฟรานซิส เป็นมีความรู้ ความชำนาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาเศรษฐมิติ (Econometrics) เอกสารทางวิชาการและการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลกจำนวนมาก และได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง� รวมถึงให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศในแถบยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) เป็นอย่างมาก

��������� ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป ฮานส์ บี. เอฟ. ฟรานซิส� เป็น Visiting Professor ให้แก่คณะเพื่อช่วยในด้านการเรียนการสอนทางด้านเศรษฐมิติ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการวิจัยแก่นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา อีกทั้งยังมีโครงการความร่วมมือในด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ในอนาคต จากความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง Professors ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ระดับโลกกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่ University of Excellence and World Class University

��������� โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป ฮานส์ บี. เอฟ. ฟรานซิส เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ได้อุทิศตนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านการเรียน การสอน การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และยังเป็นผู้มีคุณูปการอย่างมากต่อการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์

��������� ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ์� มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และท้องถิ่นของเกษตรกรที่ยากจนในชนบทให้อยู่ดีกินดี มีความรู้ ความสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนของตน และมีจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรและผลประโยชน์ของคนในชุมชนร่วมกัน

��������� ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในสาขาวิชาชีพ คือ การนำเสนอทั้งในฐานะผู้จัดและผู้ประสานงานการจัดการประชุม การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการบรรยายทางวิชาการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนมีการตีพิมพ์ผลงานตำราวิชาการและรายงานการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ รวมทั้งบทความพิเศษต่าง ๆ ออกเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป หัวข้อที่เน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับ (1) ปัญหาและการจัดการการใช้น้ำชลประทานของรัฐและของราษฎรที่มีประสิทธิภาพในระดับไร่นา (2) ปัญหากับการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสม� (3) การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคมของชนบทยากจน (ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของผู้ตกงาน และการพัฒนาชนบท (4) การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน เน้นการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์การเกษตร (5) ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคเหนือ (6) ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชนชาติพันธุ์ต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมของชนบทบนพื้นที่สูง และ (7) การทุจริตระดับรากหญ้ากับความล้มเหลวในการพัฒนาชนบทไทย ฯลฯ เหล่านี้ นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์ให้กับโครงการผลิตตำราวิชาการเชิงวิเคราะห์วิจัยแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับของนโยบายภาครัฐและนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และจากผลงานดีเด่นประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นศาสตราเมธีสาขาวิชาภูมิศาสตร์คนแรกของประเทศ

��������� โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จนประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม เป็นที่ปรากฏและยอมรับในวงวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนเป็นผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการทำคุณประโยชน์และชื่อเสียง� อย่างมากให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นดังกล่าว สภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์�� เพื่อเกียรติประวัติสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.คาร์ล สตาร์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

��������� ศาสตราจารย์ ดร.คาร์ล สตาร์� ได้อุทิศตนให้แก่งานด้านการเรียน การสอน และการวิจัยในด้านปฐพีศาสตร์และนิเวศวิทยา ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาในแถบทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย โดยในปี คศ. 2000 ได้เริ่มทำงานวิจัยร่วมกับประเทศไทยและประเทศเวียดนามมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลทำให้สามารถพัฒนาเพิ่มพูนความรู้วิชาการด้านเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ และนิเวศวิทยาแก่บุคลากรในประเทศเหล่านั้นให้สูงขึ้น ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงพัฒนา ค้นคว้าวิจัย จนได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศนั้น ๆ

��������� ศาสตราจารย์ ดร.คาร์ล สตาร์ ได้รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง และร่วมสร้างหลักสูตรการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (SAIWAM) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติร่วม (International Joint Degree Program) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยโฮเฮนฮายม์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศทั้งในแถบเอเชีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกาเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้

��������� ผลงานด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาชีพ คือ การวิเคราะห์และประเมินชนิดของดิน การทำแผนที่ดิน การอนุรักษ์ดิน การป้องกันการพังทลายของดินในเขตพื้นที่ภูเขาและนิเวศวิทยาของดิน รวมถึงการวิจัยระบบการให้น้ำแบบประหยัดในสวนไม้ผลบนพื้นที่สูงเพื่อรักษาปริมาณน้ำในดินที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการใช้ที่ดิน และความเสื่อมโทรมของดินในเขตพื้นที่สูง ศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (water used efficiency) และความสามารถในการให้ผลผลิตของพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง (Crop productivity) ศึกษาระบบการปลูกพืชแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และผลของการใช้ที่ดินต่อการพังทลายของดินในเขตพื้นที่ภูเขาของประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดินและป่าของพื้นที่สูงในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย องค์ความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่จะสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

��������� โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร.คาร์ล สตาร์ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อ้นก่อให้เกิดความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพด้านปฐพีศาสตร์และนิเวศวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตั้งมั่นในการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง เป็นอาจารย์และนักวิจัยที่มีความวิริยอุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่สมควรแก่การยกย่อง ด้วยเกียรติคุณและผลงานอันดีเด่นดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ สุจินดา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

��������� ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ สุจินดา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านบรรณารักษศาสตร์อย่างดีเยี่ยม อุทิศตนให้แก่งานห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นอาจารย์ที่ประสิทธิประศาสตร์วิชาให้แก่ลูกศิษย์โดยใช้หลักการของความเป็นครูผู้ให้ความรู้คู่คุณธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นบรรณารักษ์ต้นแบบที่มีความใฝ่รู้ ยึดมั่นและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานด้านห้องสมุดให้เจริญก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศที่ศิษย์บรรณารักษศาสตร์ยึดถือเป็นแบบอย่าง

��������� ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ สุจินดา เป็นผู้บุกเบิกงานด้านห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นผู้ก่อตั้งห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำระบบห้องสมุด National Library of Medicine ของประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้ทำให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์เป็นห้องสมุดที่มีระบบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ สุจินดา ได้โอนย้ายเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในขณะรับราชการในภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้ช่วยบุกเบิกงานด้านห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาให้เป็นกองห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นศูนย์รวมเอกสารทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีคุณภาพ มีระบบการให้บริการที่ดีและทันสมัย ต่อมาได้รับการยกฐานะให้เป็นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

��������� โดยเหตุที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ สุจินดา เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่อการพัฒนางานห้องสมุด และงานด้านบรรณารักษศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา เพื่อบุกเบิกและวางรากฐานการพัฒนาห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และในภาคเหนือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นดังกล่าว สภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

��������� ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร� เป็นอาจารย์และเป็นแพทย์ผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนด้านกุมารเวชศาสตร์ และการบริการผู้ป่วยอย่างมุ่งมั่น เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และคณาจารย์ เป็นกุมารแพทย์ที่ยึดความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงานและบุคลากรทุกระดับ เป็นนักวิจัยที่มุ่งมั่นศึกษาวิจัยเรื่องโรคติดเชื้อในเด็ก เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการชี้นำสังคม ช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ใด ๆ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกศึกษาวิจัยสหสาขาวิชาชีพ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกในประเทศไทย จนได้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคเอดส์ในเด็กไทย ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรเอดส์แห่งสหประชาชาติ ให้นำออกเผยแพร่แก่นานาชาติ ในรูปแบบ UN AIDS Best Practice และได้รับ Scientific Award จาก Pediatric AIDS Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายการแพทย์ในโครงการบริจาคเพื่อลดการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

��������� ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร ได้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการช่วยเหลืองานสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ได้บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง

��������� โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สร้างคุณประโยชน์อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ ความสามารถในวงวิชาการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อในเด็ก และด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เป็นแพทย์ เป็นอาจารย์ และเป็นนักวิจัยที่มีความวิริยะอุตสาหะ เป็นผู้มีคุณูปการอย่างมากในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาของกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นแบบอย่างที่ดี และสมควรได้รับการยกย่อง ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

นางธนี พหลโยธิน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

��������� นางธนี พหลโยธิน เป็นผู้บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง บังคับบัญชา และบริหารงานขององค์กร มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และยึดหลักความถูกต้อง ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมงานทุกคน เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นผู้ที่ส่งเสริมงานด้านคุณธรรม ศีลธรรม และประเพณีที่สำคัญของภาคเหนืออยู่เป็นประจำ

��������� ปัจจุบัน นางธนี พหลโยธิน นอกจากได้ทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว ยังได้อุทิศเวลาและแรงกายร่วมเป็นกรรมการประจำฝที่ปรึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา องค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่� กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการบริหารมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์เพื่อโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก� มูลนิธิสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ มูลนิธิบ้านเด็กชายจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจการ/กิจกรรม อันนำมาซึ่งประโยชน์แก่กลุ่มองค์กรต่าง ๆ อาทิ กลุ่มการสาธารณสุข เช่น สาธารณูปการด้านการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ กลุ่มการศึกษาได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การสร้างโรงเรียนในถิ่นธุระกันดาร ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กลุ่มทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เช่น สนับสนุนการก่อสร้างวัดวาอาราม การบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ ฯลฯ

��������� ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางธนี พลหลโยธิน มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในด้านการศึกษาและการแพทย์ โดยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากจนแต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนการเรียนการสอน มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

��������� โดยเหตุที่ นางธนี พหลโยธิน เป็นผู้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในสังคมอย่างยั่งยืน ได้อุทิศตนในการพัฒนาสังคม รวมทั้งด้านศาสนาและประเพณีอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาสังคม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ นพ.ดุสิต� ล้ำเลิศกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ� คณะแพทยศาสตร์

��������� ศาสตราจารย์ นพ.ดุสิต� ล้ำเลิศกุล� เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญพิเศษสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต ได้สอนหลักสูตรขั้นปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติไม่ต่ำกว่า 35 เรื่อง เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นผู้ดูแลหน่วยไตเทียมฉุกเฉิน พร้อมงานพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเพื่อเตรียมเข้าโครงการปลูกถ่ายไต เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังรับการรักษาด้วยการทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดโดยใส่สายทางช่องท้อง เป็นผู้ริเริ่มโครงการฟอกน้ำเหลือง(Plasmapheresis) ชนิดพิเศษและเฉพาะโมเลกุลเพื่อลง โครงการกรองสองชั้น (Double Filtration Plasmapheresis) เพื่อรักษาโรคของประเทศไทย จัดตั้งศูนย์พัฒนาเครือข่ายการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง เขตภาคเหนือ ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่ งานการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง Dialysis, Apheresis, and Immunotherapy ในนามคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 5 ครั้ง แต่ละครั้งเว้นระยะห่างกัน 3 ปี โดยเริ่มในปี ค.ศ.1993 -2009 ตลอดจนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมระยะสั้น เสนอผลงานทางวิชาการอีกเป็นจำนวนมาก

��������� นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นพ.ดุสิต� ล้ำเลิศกุล� เป็นนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2 วาระ ได้แก่ ปี 2551-2553 และ 2553-2555 เป็นวิทยากรบรรยายของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นประธานตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยไตเทียมทั่วประเทศ หน่วยไตเทียม 450 หน่วยงาน เป็นประธานจัดหลักสูตร Fellowship in Nephrology เป็นกรรมการ Board บริหารของโครงการทดแทนไตด้วยไตเทียม โดยโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

��������� โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องในวงการวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.นิธิยา� รัตนาปนนท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ� คณะอุตสาหกรรมเกษตร

��������� ศาสตราจารย์ ดร.นิธิยา� รัตนาปนนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมเกษตร อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและโภชนศาสตร์ อาจารย์เป็นผู้ทำงานวิจัยคนแรกทางด้าน GMO Tomato `ในช่วงที่เรียนปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ นับว่าเป็นต้นแบบในการศึกษาทางด้าน GMO และงานของอาจารย์ได้มีผู้ศึกษาต่อยอดมากมาย� มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหลายเรื่อง มีหนังสือและตำรา 15 เล่ม และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 60 เรื่อง อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและร่วมเป็นคณะกรรมการให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผลงานประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา� เข็มศิลปะวิทยา� สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล� เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย� คณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์� และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากผลงานที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลคัดเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2553 และได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2553�

��������� โดยเหตุที่� ศาสตราจารย์ ดร.นิธิยา� รัตนาปนนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ� กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องในวงการวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่� จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ� ฤกษ์เกษม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ� คณะเกษตรศาสตร์

��������� ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ� ฤกษ์เกษม�� เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาพืชไร่(ธาตุอาหารพืช) อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงในด้านสรีรวิทยาเชิงนิเวศน์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าว และทางด้านสรีรวิทยาและธาตุอาหารของข้าว ได้สอนหลักสูตรขั้นบัณฑิตศึกษา ได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยมีผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ[post:05 มกราคม 2555 11:32:23] (view: 532)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์ (Professor Christopher C. Beyrer) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป ฮานส์ บี. เอฟ. ฟรานซิส (Professor Dr.Philip Hans B.F. Franses) ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภูมิศาสตร์)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ ดร.คาร์ล สตาร์ (Professor Dr.Karl Stahr) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ สุจินดา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บรรณารักษศาสตร์)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นางธนี พหลโยธิน ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาสังคม)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดุสิต ล้ำเลิศกุล เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาพืชไร่ (ธาตุอาหารพืช)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.