ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2554


��������� รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ก่อตั้งมานานกว่า 47 ปี ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ออกไปรับใช้สังคมแล้ว 140,000 คน บัณฑิตที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ� สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่�จึงได้จัดทำโครงการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ�ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติอย่างกว้างขวาง�รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย�และนักศึกษาเก่า มช. ประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับทราบและเป็นแนวทางที่ดีให้แก่นักศึกษาปัจจุบันตลอดจนนักศึกษาเก่าได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

��������� การพิจารณาคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น เป็นกิจกรรมที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาเก่าฯ� ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นฯ ไปแล้ว� 196 คน ทั้งนี้ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกจากการเสนอชื่อมาจากหน่วยงาน/ องค์กรทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน และจากชมรม/ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั่วประเทศ�ประมาณ�250 องค์กร ที่สมาคมฯ ส่งประกาศแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาไป� โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเก่าเพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็น� 5� สาขา คือ

�1.�สาขาวิชาการ/ บริหารองค์กรการศึกษา
�2.�สาขาบริหารราชการ/ รัฐกิจ
�3.�สาขาบริหารธุรกิจ/ องค์กรเอกชน
�4.�สาขาบริการสังคม
�5.�สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / นักดนตรี / นักกีฬา / NGO�
�6.�สาขาอื่นๆ

และใน พ.ศ. 2554�สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2554� เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลการพิจารณา�ดังนี้

1. พญ.กรรณิการ์�� ตันประเสริฐ�� (รหัส� 057001)
��� ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
�2. นพ.สุวิช� อุปถัมภ์� (รหัส� 085063)
���� เจ้าของคลินิก OB-GYN เมือง Greenville รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า
3.�� นายพิจารณ์��� วิริยะพันธุ์� (รหัส� 098030)
����� กรรมการบริหารบริษัท� เมืองโบราณ จำกัด� สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4.� นายสมควร� ชูวรรธนะปกรณ์� (รหัส 108056)��
���� รองกรรมการผู้จัดการ� บมจ.กรุงเทพผลิตผล อุตสาหกรรมการเกษตร� (CP) สาขาบริหารองค์กรเอกชน
5.�� ศ.ดร.อนุรักษ์�� ปัญญานุวัฒน์� (รหัส� 124370)�
����� ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ� มช. สาขานักวิชาการ
6.� นางเพ็ญสุวรรณ�� นาคะปรีชา� (รหัส 131018)��
���� อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด� มช. สาขาบริการสังคม
7.� นพ.เรวัต�� วิศรุตเวช�� (รหัส� 137095)��
���� อดีตอธิบดีกรมการแพทย์� สาขาบริหารราชการ
8.� นายสมชาย� เสียงหลาย� (รหัส� 154210)�
���� ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สาขาบริหารราชการ
9.�� นพ.เฉลิม�� หาญพาณิชย์�� (รหัส� 157040)�
���� ประธานกรรมการบริหาร� กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขาบริหารธุรกิจ
10. นางนารีรัตน์� จันทรมังกร� (รหัส 174090)�
����� กรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ทเวฟ จำกัด สาขาบริหารธุรกิจ
11. นายสมพงศ์� อรุณโรจน์ปัญญา (รหัส 174218)
����� ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สาขาบริหารราชการ
12. นายนพร�� สุนทรจิตต์เจริญ� (รหัส� 1906042)�
����� รองกรรมการผู้จัดการ� สายปฏิบัติการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์� จำกัด (มหาชน) สาขาบริหารธุรกิจ
13. น.ส.เพ็ญภัค� รัตนคำฟู� ( 3108263 )
����� นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา� จ.ลำปาง สาขาบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น

��และ ...�
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นักศึกษาเก่าฯ� รหัส 2804271 (สิงห์ขาวรุ่นที่ 21)��
ได้รับการประกาศแสดงความยินดี� เป็น “นักศึกษาเก่าผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต”

��������� สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี� 2554� ในพิธีซ้อมใหญ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ�ครั้งที่� 46��ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่� ต่อหน้าผู้บริหาร�คณาจารย์�� และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่�ในวันพุธ ที่ 18� มกราคม 2555� เวลา 13.30 น.� ณ� หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่�� และงานแสดงความยินดีต่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี�2554� ทั้ง 13 ท่าน�ในงาน “ราตรีอ่างแก้ว 2555” วันอังคาร�ที่� 17มกราคม�2555�เวลา 18.00 น. ณ�ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่[post:05 มกราคม 2555 11:41:17] (view: 619)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
พญ.กรรณิการ์ ตันประเสริฐ (รหัส 057001) ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กรการศึกษา
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นพ.สุวิช อุปถัมภ์ (รหัส 085063) เจ้าของคลินิก OB-GYN เมือง Greenville รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ (รหัส 098030) กรรมการบริหารบริษัท เมืองโบราณ จำกัด นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ (รหัส 108056) รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร (CP) นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กรเอกชน
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (รหัส 124370) ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขานักวิชาการ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา (รหัส 131018) อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นพ.เรวัต วิศรุตเวช (รหัส 137095) อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายสมชาย เสียงหลาย (รหัส 154210) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ (รหัส 157040) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นางนารีรัตน์ จันทรมังกร (รหัส 174090) กรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ทเวฟ จำกัด นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา (รหัส 174218) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (รหัส 1906042) รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู (รหัส 3108263 ) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จ.ลำปาง นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 2804271 (สิงห์ขาวรุ่นที่ 21) ได้รับการประกาศแสดงความยินดี เป็น “นักศึกษาเก่าผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต”

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.