menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 
ทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555-2557

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายด้านความปลอดภัยและการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จัดทำบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยต่อเนื่องจากบัตรอนุญาตเดิมที่จะสิ้นสุดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จัดทำบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ยกเว้นรถรับจ้างทุกชนิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอทำบัตรผ่านเข้า-ออก ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ที่  http://mis.cmu.ac.th/cmumis/download/ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ยื่นคำขอได้ที่ งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-94-1190 และ 053-94-1199.
    

[post:13 มีนาคม 2555 15:18:55] (view: 3940)