ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555-2557


��������� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายด้านความปลอดภัยและการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จัดทำบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยต่อเนื่องจากบัตรอนุญาตเดิมที่จะสิ้นสุดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จัดทำบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ยกเว้นรถรับจ้างทุกชนิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป�

��������� ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอทำบัตรผ่านเข้า-ออก ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ที่� http://mis.cmu.ac.th/cmumis/download/ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ยื่นคำขอได้ที่ งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�โทร.053-94-1190 และ 053-94-1199.
����[post:13 มีนาคม 2555 15:18:55] (view: 2177)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.