ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. เปิดรับสมัครโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 3,785 ที่นั่ง


��������� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 3,785 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2556

��������� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กำลังกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอำเภอในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง ตลอดจนผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นและช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น

��������� ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดจำนวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่ โดยรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

��������� สำหรับจำนวนที่นั่งของนักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือทั้ง 17 ประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งหมดในทุกคณะและหรือสาขาวิชา รวมเป็นจำนวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ 3,785 ที่นั่ง ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน คือ จำนวนที่นั่ง 1,892 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน อำเภอรอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24:76 (คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 454:1,438 ที่นั่ง) และจำนวน 1,893 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรโดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับการสมัครสอบผู้สมัครสอบจะเลือกสมัครได้ 2 อันดับ และต้องเลือกสมัครในคณะหรือสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

��������� ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ

��������� เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ www.reg.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 3-20 กันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3071 ต่อ 108, 131 - 134 ในวัน และเวลาทำการ

��������� ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/56[post:28 สิงหาคม 2555 09:38:38] (view: 423)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.