menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 
มช. เปิดรับสมัครโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 3,785 ที่นั่ง
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 3,785 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2556

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กำลังกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอำเภอในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง ตลอดจนผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นและช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น

          ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดจำนวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่ โดยรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

          สำหรับจำนวนที่นั่งของนักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือทั้ง 17 ประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งหมดในทุกคณะและหรือสาขาวิชา รวมเป็นจำนวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ 3,785 ที่นั่ง ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน คือ จำนวนที่นั่ง 1,892 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน อำเภอรอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24:76 (คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 454:1,438 ที่นั่ง) และจำนวน 1,893 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรโดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับการสมัครสอบผู้สมัครสอบจะเลือกสมัครได้ 2 อันดับ และต้องเลือกสมัครในคณะหรือสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

          ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ

          เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ www.reg.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 3-20 กันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3071 ต่อ 108, 131 - 134 ในวัน และเวลาทำการ

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/56

[post:28 สิงหาคม 2555 09:38:38] (view: 76)