ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ผลโควตาภาคเหนือ มช. รวม 3,639 ที่นั่ง� �� �มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 3,639 ที่นั่ง

��� �มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กำลังกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือได้เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอำเภอในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่ว ถึง ตลอดจนผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นและช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น

��� �ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดจำนวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ จำนวน 3,785 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ โดยรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

��� �ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งได้มีการสอบ ณ สนามสอบ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2555 และได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ปีนี้มีนักเรียนสมัครสอบโควตาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 30,297 คน โดยเป็นผู้สมัครสอบโควตาภาคเหนือ 30,002 คน และผู้สมัครสอบเฉพาะโครงการนักเรียนชาวไทยภูเขาอย่างเดียว 295 คน

��� �สำหรับสรุปผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 3,639 ที่นั่ง มีดังนี้

��� �1.โควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
��� ��� �จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 3,785 ที่นั่ง จาก 109 สาขาวิชา จากผู้สมัครสอบ 30,002 คน มีนักเรียนสอบได้ 3,510 ที่นั่ง แยกได้เป็น
�� ��� �กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์� 47� สาขาวิชา เปิดรับ� 2,646 ที่นั่ง จัดสรรที่นั่งได้ 2,433 ที่นั่ง
��� ��� �กลุ่มภาษาต่างประเทศ� 62 สาขาวิชา เปิดรับ� 1,139 ที่นั่ง จัดสรรที่นั่งได้ 1,077 ที่นั่ง

��� �2.โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ปีการศึกษา 2555 สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยาและแม่ฮ่องสอน จำนวน 80 ที่นั่ง
��� ��� �-โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท� 30 ที่นั่ง จากผู้สมัคร 487 คน
��� ��� �-โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม� 20 ที่นั่ง จากผู้สมัคร 360 คน
��� ��� �-โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 30 ที่นั่ง จากผู้สมัคร 112 คน

��� �3.โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงศึกษาสาธารณสุข ปี 2555 สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยาและแม่แม่สอน 30 ที่นั่ง จากผู้สมัคร 848 คน

��� �4.โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 โครงการความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีจำนวนทั้งหมด 19 ทุน ใน 7 คณะ 19 ที่นั่ง จากผู้สมัครสอบโควตาและโครงการชาวไทยภูเขาและผู้สมัครสอบโครงการชาวไทยภูเขาอย่างเดียว 476 คน

��� �นอกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสรรโควตาให้นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 3,510 ที่นั่งแล้ว ยังมีโควตาให้นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 รวม 10 มหาวิทยาลัย จำนวน 5,457 ที่นั่ง

�� �ผศ.ทศพร พิชัยยา ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงคะแนนเฉลี่ยในปีนี้ว่า คะแนนเฉลี่ยของปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยวิชาที่ใช้คัดเลือกเข้าโควตานั้น มีวิชาหลักอยู่� 5 วิชา ซึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 228.53� คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่� 182.86� คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

��� �ในปีนี้คะแนนสูงสุดของโควตา อันดับ 1 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 700 คะแนน ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 523 คะแนน คือ นางสาวธิติมา อุ้มชู จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้คณะแพทยศาสตร์� อันดับ 1 ของกลุ่มภาษาต่างประเทศ ทำคะแนนได้� 386� คะแนน จากคะแนนเต็ม 500� คะแนน� คือนางสาวเพ็ญศิริ ลักษณะนันท์ จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ได้คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ

��� �สำหรับคณะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีนี้ 5 อันดับแรกของกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์� มีผู้สมัครสูงสุดถึง 1,731� คน จากจำนวนรับ� 48 คิดเป็นอัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 36.06� ถัดไปอันดับที่สอง คือ� คณะนิติศาสตร์ (วิทย์-คณิต)� อัตราการแข่งขัน� 1� ต่อ 32.95� อันดับที่สาม คณะรัฐศาสตร์ฯ� สาขารัฐประศาสานศาสตร์ (วิทย์-คณิต) อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 31.64� อันดับที่สี่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (วิทย์-คณิต)� อัตราส่วนการแข่งขัน� 1 ต่อ 30.35� และลำดับที่ห้า คณะเภสัชศาสตร์� หลักสูตร 6 ปี อัตราส่วนการแข่งขัน� 1 ต่อ 29.49 คน

��� �คณะที่ได้รับความนิยมสูงสุดของกลุ่มภาษาต่างประเทศนั้น สี่อันดับแรกเป็นคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มีจำนวนผู้สมัคร 1,597� คน� จำนวนรับ 15� คน� คิดเป็นอัตราการแข่งขัน� 1 ต่อ� 106.47 คน� อันดับที่สอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา อัตราการแข่งขัน� 1 ต่อ 94.64 อันดับที่สาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย อัตราการแข่งขัน� 1 ต่อ 82.53� อันดับที่สี่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ� อัตราส่วนการแข่งขัน� 1 ต่อ 46.24� และอันดับที่ห้า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม� อัตราส่วนการแข่งขัน� 1 ต่อ 41.74� คน

��� �ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่พลาดหวังจากโควตาภาคเหนือก็จะมีอีก� 2� ส่วน คือ กลุ่มที่อยากเรียนแพทย์กับทันตแพทย์ ก็มีการสอบวิชาสามัญ� 7� วิชา เมื่อวันที่ 5 – 6 มกราคม ที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาอื่นก็ยังมีโอกาสอีก ในส่วนของ Admission ซึ่งการสอบ� Admission นั้นก็ยังมีการสอบที่เกี่ยวข้องอีก� 2� ส่วน คือ o–net ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 6-9� มีนาคม 2556� แม้ว่าบางคนสอบติดโควตาภาคเหนือได้โครงการรับตรงของ มช. หรือมหาวิทยาลัยต่างๆแล้ว ก็แนะนำว่านักเรียนควรต้องเข้าสอบเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียน �

��� �“สำหรับคนที่พลาดหวังจากโควตาภาคเหนือ สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปกังวล ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่จะมาถึง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ� การมีสมาธิ� จดจ่ออยู่กับเนื้อหาที่จะต้องสอบ� สิ่งที่พลาดไปแล้วที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องเอามาเป็นข้อกังวลใจ และขอฝาก� 2� ประเด็น คือเรื่องของการเตรียมตัว นักเรียนควรจะใช้เวลาในช่วงนี้ทบทวนและเตรียมตัวสำหรับการสอบ เพื่อทำคะแนนให้ได้ดีอย่างที่ตนเองต้องการ� อย่างที่� 2 คือ มองหาสาขาวิชาที่อยู่ในความสนใจแล้ว ก็เลือกเรียนหรือเลือกสมัครในสาขาวิชานั้น� ถ้าทั้ง 2 อย่างนี้ประกอบกันแล้วก็เชื่อว่านักเรียนจะได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองตั้งใจ “ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. กล่าวทิ้งท้าย

สรุปผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และการให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ปีการศึกษา 2556

จำนวนผู้ที่สมัคร 30,297 ที่นั่ง

จำนวนที่นั่งที่จัดสรรได้
1.โควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,510 ที่นั่ง
2.โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 80 ที่นั่ง
3.โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม 30 ที่นั่ง
4.โครงการนักเรียนชาวไทยภูเขา 19 ที่นั่ง
5.มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 5,457 ที่นั่ง�

รวม 9,096 ที่นั่ง


[post:14 มกราคม 2556 11:33:02] (view: 955)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.