menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 
ผลโควตาภาคเหนือ มช. รวม 3,639 ที่นั่ง

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 3,639 ที่นั่ง

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กำลังกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือได้เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอำเภอในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่ว ถึง ตลอดจนผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นและช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น

     ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดจำนวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ จำนวน 3,785 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ โดยรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

     ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งได้มีการสอบ ณ สนามสอบ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2555 และได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ปีนี้มีนักเรียนสมัครสอบโควตาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 30,297 คน โดยเป็นผู้สมัครสอบโควตาภาคเหนือ 30,002 คน และผู้สมัครสอบเฉพาะโครงการนักเรียนชาวไทยภูเขาอย่างเดียว 295 คน

     สำหรับสรุปผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 3,639 ที่นั่ง มีดังนี้

     1.โควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 3,785 ที่นั่ง จาก 109 สาขาวิชา จากผู้สมัครสอบ 30,002 คน มีนักเรียนสอบได้ 3,510 ที่นั่ง แยกได้เป็น
        กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  47  สาขาวิชา เปิดรับ  2,646 ที่นั่ง จัดสรรที่นั่งได้ 2,433 ที่นั่ง
         กลุ่มภาษาต่างประเทศ  62 สาขาวิชา เปิดรับ  1,139 ที่นั่ง จัดสรรที่นั่งได้ 1,077 ที่นั่ง

     2.โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ปีการศึกษา 2555 สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยาและแม่ฮ่องสอน จำนวน 80 ที่นั่ง
         -โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  30 ที่นั่ง จากผู้สมัคร 487 คน
         -โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม  20 ที่นั่ง จากผู้สมัคร 360 คน
         -โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 30 ที่นั่ง จากผู้สมัคร 112 คน

     3.โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงศึกษาสาธารณสุข ปี 2555 สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยาและแม่แม่สอน 30 ที่นั่ง จากผู้สมัคร 848 คน

     4.โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 โครงการความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีจำนวนทั้งหมด 19 ทุน ใน 7 คณะ 19 ที่นั่ง จากผู้สมัครสอบโควตาและโครงการชาวไทยภูเขาและผู้สมัครสอบโครงการชาวไทยภูเขาอย่างเดียว 476 คน

     นอกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสรรโควตาให้นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 3,510 ที่นั่งแล้ว ยังมีโควตาให้นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 รวม 10 มหาวิทยาลัย จำนวน 5,457 ที่นั่ง

    ผศ.ทศพร พิชัยยา ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงคะแนนเฉลี่ยในปีนี้ว่า คะแนนเฉลี่ยของปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยวิชาที่ใช้คัดเลือกเข้าโควตานั้น มีวิชาหลักอยู่  5 วิชา ซึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 228.53  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  182.86  คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

     ในปีนี้คะแนนสูงสุดของโควตา อันดับ 1 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 700 คะแนน ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 523 คะแนน คือ นางสาวธิติมา อุ้มชู จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้คณะแพทยศาสตร์  อันดับ 1 ของกลุ่มภาษาต่างประเทศ ทำคะแนนได้  386  คะแนน จากคะแนนเต็ม 500  คะแนน  คือนางสาวเพ็ญศิริ ลักษณะนันท์ จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ได้คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ

     สำหรับคณะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีนี้ 5 อันดับแรกของกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์  มีผู้สมัครสูงสุดถึง 1,731  คน จากจำนวนรับ  48 คิดเป็นอัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 36.06  ถัดไปอันดับที่สอง คือ  คณะนิติศาสตร์ (วิทย์-คณิต)  อัตราการแข่งขัน  1  ต่อ 32.95  อันดับที่สาม คณะรัฐศาสตร์ฯ  สาขารัฐประศาสานศาสตร์ (วิทย์-คณิต) อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 31.64  อันดับที่สี่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (วิทย์-คณิต)  อัตราส่วนการแข่งขัน  1 ต่อ 30.35  และลำดับที่ห้า คณะเภสัชศาสตร์  หลักสูตร 6 ปี อัตราส่วนการแข่งขัน  1 ต่อ 29.49 คน

     คณะที่ได้รับความนิยมสูงสุดของกลุ่มภาษาต่างประเทศนั้น สี่อันดับแรกเป็นคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มีจำนวนผู้สมัคร 1,597  คน  จำนวนรับ 15  คน  คิดเป็นอัตราการแข่งขัน  1 ต่อ  106.47 คน  อันดับที่สอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา อัตราการแข่งขัน  1 ต่อ 94.64 อันดับที่สาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย อัตราการแข่งขัน  1 ต่อ 82.53  อันดับที่สี่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  อัตราส่วนการแข่งขัน  1 ต่อ 46.24  และอันดับที่ห้า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม  อัตราส่วนการแข่งขัน  1 ต่อ 41.74  คน

     ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่พลาดหวังจากโควตาภาคเหนือก็จะมีอีก  2  ส่วน คือ กลุ่มที่อยากเรียนแพทย์กับทันตแพทย์ ก็มีการสอบวิชาสามัญ  7  วิชา เมื่อวันที่ 5 – 6 มกราคม ที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาอื่นก็ยังมีโอกาสอีก ในส่วนของ Admission ซึ่งการสอบ  Admission นั้นก็ยังมีการสอบที่เกี่ยวข้องอีก  2  ส่วน คือ o–net ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 6-9  มีนาคม 2556  แม้ว่าบางคนสอบติดโควตาภาคเหนือได้โครงการรับตรงของ มช. หรือมหาวิทยาลัยต่างๆแล้ว ก็แนะนำว่านักเรียนควรต้องเข้าสอบเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

     “สำหรับคนที่พลาดหวังจากโควตาภาคเหนือ สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปกังวล ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่จะมาถึง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ  การมีสมาธิ  จดจ่ออยู่กับเนื้อหาที่จะต้องสอบ  สิ่งที่พลาดไปแล้วที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องเอามาเป็นข้อกังวลใจ และขอฝาก  2  ประเด็น คือเรื่องของการเตรียมตัว นักเรียนควรจะใช้เวลาในช่วงนี้ทบทวนและเตรียมตัวสำหรับการสอบ เพื่อทำคะแนนให้ได้ดีอย่างที่ตนเองต้องการ  อย่างที่  2 คือ มองหาสาขาวิชาที่อยู่ในความสนใจแล้ว ก็เลือกเรียนหรือเลือกสมัครในสาขาวิชานั้น  ถ้าทั้ง 2 อย่างนี้ประกอบกันแล้วก็เชื่อว่านักเรียนจะได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองตั้งใจ “ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. กล่าวทิ้งท้าย

สรุปผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และการให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ปีการศึกษา 2556

จำนวนผู้ที่สมัคร 30,297 ที่นั่ง

จำนวนที่นั่งที่จัดสรรได้
1.โควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,510 ที่นั่ง
2.โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 80 ที่นั่ง
3.โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม 30 ที่นั่ง
4.โครงการนักเรียนชาวไทยภูเขา 19 ที่นั่ง
5.มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 5,457 ที่นั่ง 
 
รวม 9,096 ที่นั่ง
[post:14 มกราคม 2556 11:33:02] (view: 123)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่