ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับการคัดเลือกร่วมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 7
��� �นายสราวุธ ไชยนิน นางสาวเปียทิพย์ บุญชุม และนางสาวธนิดา คำปา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2556 ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

�� �ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันการทุจริต เป็นแกนนำในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่วมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งกับสำนักงาน ป.ป.ช.[post:21 พฤษภาคม 2556 16:02:47] (view: 174)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.