ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ศูนย์บริหารงานวิจัย มช. เปิดให้บริการแปลเอกสารและตรวจบทความตีพิมพ์
���� ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการการแปลและตรวจบทความตีพิมพ์สำหรับคณาจารย์ นักวิจัยรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยขอความร่วมมือให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ส่งบทความ สำหรับผู้มีความประสงค์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติโดยส่งบทความฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมายังศูนย์บริหารงานวิจัยผ่านทาง E-mail: cmupress.th@gmail.com เพื่อศูนย์ฯจะได้ดำเนินการส่งบทความดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเนื้อหาพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ��

���� ทั้งนี้ หลังจากบทความได้รับการแปลและตรวจสอบแล้ว ขอให้เจ้าของบทความส่งเอกสารยืนยันการส่งบทความไปยังวารสารให้แก่ศูนย์บริหารงานวิจัยด้วย

��� �ผู้สนใจสามารถติดต่อศูนย์บริหารงานวิจัย ได้โดยตรงที่นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์ โทร 053-94-2676 หรือนายกันตคุณ วงศ์อาษา โทร 053-94-2671[post:21 พฤษภาคม 2556 16:09:37] (view: 593)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.