ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ Top 50 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย ปี 2010


ในปี 2553 Webometrics ได้จัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 17,716 แห่ง ใน 199 ประเทศ� ( Webometric� Ranking of World Universities) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ Top 50 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดยเป็นอันดับที่ 49 ของ Asia top 100 และอันดับ 478 ของ World Top 8000� ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสำคัญร่วมกัน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Webometrics� เป็นหน่วยงานที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในด้านความเป็น electronic university บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบและมีการเข้าถึงได้มากกว่าสิ่งตีพิมพ์ชนิดใดๆ ดังนั้น Webometrics จึงใช้การวัดปริมาณเนื้อหาของผลงานทางวิชาการที่มีการสร้างขึ้นและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฏชื่อหรือข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และวัดจากจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจนั้นๆ หรือแม้แต่การวัดผลกระทบการอ้างอิงตามจำนวนของ Link ที่ได้รับจากภายนอก ซึ่งจะแสดงถึงการเข้าถึงและผลกระทบของ Web publication นั้นๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า� ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง� โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้เกิดการใช้งานอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นที่สนใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ทั้งในลักษณะของเอกสารวิชาการ และเอกสารทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาพรวม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงระบบของเว็บฯ ให้มีความทันสมัย ใช้งานได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น RSS Feed�� มาใช้ในการปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม และได้นำเทคโนโลยี CSS หรือ Cascading Style Sheets ซึ่งจะทำให้การใช้เครื่องมือ Search Engine�� สามารถค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สามารถติดอันดับ Ranking Web of World Universities� ตามมาตรฐานของ� Webometrics

ที่ผ่านมา ได้มีนโยบายของมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งอันดับโลก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และผู้พัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552� เพื่อให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้ทราบถึงการใช้งานของเมนูต่างๆ ในระบบ Back Office ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง และวิธีการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์โดยใช้ RSS Feed�� รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ หลักเกณฑ์ และเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ Webometrics และกระตุ้นให้การจัดอับดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอันดับ Ranking Web of World Universities ให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเว็บไซต์จากคณะและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยร่วมกัน และส่งผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา� และหากมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสามารถไต่อันดับขึ้นในระดับที่น่าพอใจยิ่งๆขึ้น และเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการเป็น e-University แห่งหนึ่งของเอเชีย

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน การนำเสนอ หรือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการจึงเป็นประโยชน์สำคัญต่อการแสดงถึงศักยภาพของการบริหารงาน การเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัย จนได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหนึ่งใน 9 ของมหาวิทยาลัย ในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ”� ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ�� การพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่� เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้น กระจายออกไปสู่สังคมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องนั้น จะต้องได้จากผู้รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพในการคัดสรร และนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งหน่วยงานและมหาวิทยาลัย�� ซึ่งในอนาคตผลงานทางวิชาการในลักษณะ Web Publications นี้ อาจมีส่วนในการประเมินผลงาน นอกเหนือจากการวัดด้วยสิ่งตีพิมพ์แบบเดิม และนอกจากนั้น นักเรียน นักศึกษา มีแนวโน้มในการใช้ประกอบการพิจารณาเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่างเพียงพอต่อไป

………………………………………...[post:19 มีนาคม 2553 13:05:23] (view: 151)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
www.cmu.ac.th

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.