ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 48 วันที่ 23 มกราคม 2557
���� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

���� พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 48 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. และภาคบ่ายเวลาประมาณ 13.00 น.

���� ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร� จำนวนทั้งสิ้น 7,445 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คือ ปริญญาเอก 156 คน ปริญญาโท 1,700 คน ระดับปริญญาตรี 5,589 คน แบ่งออกเป็น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 353 คน คณะวิจิตรศิลป์ 173 คน คณะวิทยาศาสตร์ 852 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 904 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 286 คน คณะศึกษาศาสตร์ 494 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 417 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 77 คน คณะสังคมศาสตร์ 222 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 53 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 292 คน คณะการสื่อสารมวลชน 161 คน คณะเกษตรศาสตร์ 434 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 101 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 278 คน คณะนิติศาสตร์ 217 คน คณะบริหารธุรกิจ 640 คน บัณฑิตวิทยาลัย 200 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 318 คน คณะแพทยศาสตร์ 270 คน คณะเภสัชศาสตร์ 159 คน และคณะมนุษยศาสตร์ 544 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 566 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 700 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทอง จำนวน 125 คน เหรียญเงิน จำนวน 441 คน

���� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ มารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร� ในวันจันทร์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ไม่มา�� รายงานตัวภายในกำหนดวันและเวลาดังกล่าว� มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเฉพาะในวันที่ 22 มกราคม 2557� ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตจะต้องนำครุยวิทยฐานะพร้อมหมวกมาทำการซ้อมด้วย และบัณฑิตต้องซ้อม ให้ครบทั้ง 3 วัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร �[post:06 มกราคม 2557 10:01:42] (view: 366)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.