เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาืวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2560

เดือน กรกฎาคม 2560

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การปลูกผักปลอดภัยในระบบไฮโดรโปนิกส์

โดย ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าวัดทำบุญช่วงเข้าพรรษาของชาวล้านนา ตอน 1

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เข้าพรรษาของคนล้านนา

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มิถุนายน 2560

เรื่อง :
ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าจำนำพรรษา

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Office Syndrom

โดย คุณทศพล ชำนาญกิจ
นักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัดฯ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
การเลี้ยงผีเดือน 9 : ผีเจ้านาย ผีบรรพบุรุษ ผีมด ผีเมง ผีขุนน้ำ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญนำสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือด
ที่ธนาคารโลหิตสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเลี้ยงผีเดือน 9 : การเลี้ยงผีปู่ย่าตามเหตุการณ์

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเลี้ยงผีเดือน 9 : ผีครู

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกให้บริการทางด้านกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์ล้านนาศึกษา เชิญร่วมประชุมวิชาการ
การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล
ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเลี้ยงผีเดือน 9 : ผีปู่ย่า ผีเจ้าที่ ผีเฮือน ผีย่าหม้อนึ่ง

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเลี้ยงผีเดือน 9 : การสักการะ การเซ่นสังเวยผี

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การใช้ประโยชน์ พืชตระกูล ขิง ข่า ในแถบอาเซียน และต่างประเทศ

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณชาติชาย วิลัยลักษณ์
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การใช้ประโยชน์พืชตระกูล ขิง ข่า ด้านยา และตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การใช้ประโยชน์ พืชตระกูล ขิง ข่า ด้านอาหาร

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม“ปลูกต้นกล้า สล่าล้านนา”

โดย ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง เพื่อขยายระยะเวลาในการจำหน่าย

โดย ดร.วิลาวัลย์ คำปวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ธาราบำบัด ...การรักษาและการออกกำลังกายในน้ำ"

โดย นายไกรทอง ชมภูพื้น
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คำแนะนำเกี่ยวกับการแพ้ยา

โดย เภสัชกรหญิง อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤษภาคม 2560

เรื่อง :
องค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีมหาพุทธาภิเษก

โดย อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
อนุกรรมการฝ่ายพิธีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษา

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มันแกว

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรคต้อกระจกในสุนัข

โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรไทยในล้านนา

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การตรวจแมมโมแกรม (เต้านม)

โดย นางสาววิชชุดา แก้วน้อย
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
จัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 2- 4 มิถุนายน 2560

โดย ผศ.ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา และ
ผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พัฒนาการเด็ก สำคัญต่อลูกรักอย่างไร

โดย นางสาวกิจพิชา สร้อยคำ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรคเห็บในสุนัข

โดย รศ.น.สพ.นิวัฒน์ สินสุวงศ์
คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมงาน “ธ สถิต ในดวงใจ ชาวล้านนาไทย ตราบนิรันดร์”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม มช.
ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สมุนไพรในอาเซียน

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญนำสุนัขร่วมบริจาคเลือด ที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โดย ผศ. สพญ. ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
จิตรกรรมหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

โดย รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง
อาจารย์ สากล สุทธิมาลย์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สมุนไพร หญ้าเมืองวาย สาบเสือ

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาคารหอธรรม ที่ประดิษฐาน “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
อาจารย์ อำนวย กันทะอินทร์ อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนวคิดในการออกแบบ
“พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
อาจารย์ อำนวย กันทะอินทร์ อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ป๋าเวณีเตียวขึ้นธาตุดอยสุเทพ

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ป๋าเวณีเดือนแปด

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน เมษายน 2560

เรื่อง :
การใช้ประโยชน์พืชตระกูล ขิง ข่า ด้านยา และตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผักแปม

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนวคิดการออกแบบอาคารเรียนและอาคารที่พัก
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดโชติกุลสุวรรณาราม (หมูบุ่น)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน ว่องวิกย์การ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ ชุมดวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้จัดสร้างอาคารเรียนและอาคารที่พัก
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดโชติกุลสุวรรณาราม (หมูบุ่น)

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การฝังเข็มเพื่อการบำบัด/รักษาโรคสัตว์

โดย อ.นส.พ. ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หญ้าเมืองวาย พญายอ

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เปิดอบรมภาคฤดูร้อนหลักสูตร
“สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 1” วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2560

โดย อาจารย์ ดร.จิรันธนิน กิติกา
(หัวหน้าโครงการสถาปนิกน้อย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หนังสือสารคดี “บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย”
ได้รับรางวัลหนังสือสารคดีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ดำหัวปี๋ใหม่

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Project Based Learning

โดย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาจารย์ มช. ได้รับประกาศเกียรติคุณอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้าน Project Based Learning

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิถีล้านนาน่ารู้ : กระถิน

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
ตอน 2

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
ตอน 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเจาะเลือด เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี

โดย นางธนาภรณ์ อิศราภรณ์
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มีนาคม 2560

เรื่อง :
ธาราบำบัด ...การรักษาและการออกกำลังกายในน้ำ"

โดย นายไกรทอง ชมภูพื้น
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด
(CMU: Smart City-Clean Energy) ตอน 2

โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อม การออกแบบ
และภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด
(CMU: Smart City-Clean Energy) ตอน 1

โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อม การออกแบบ
และภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วัชระข้าวผสมกระดูกวัว : ชีววัสดุสำหรับซ่อมสร้างกระดูกมนุษย์ให้เกิดใหม่”
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

โดย ดร.อนุชา รักสันติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การตรวจแมมโมแกรม (เต้านม)

โดย นางสาววิชชุดา แก้วน้อย
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
คำแนะนำเกี่ยวกับการแพ้ยา

โดย ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
จัดกิจกรรมชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 20
ระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2560

โดย อาจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พัฒนาการเด็ก. . . สำคัญต่อลูกรักอย่างไร

โดย นางสาวกิจพิชา สร้อยคำ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เป๊กตุ๊ หรือการอุปสมบทพระภิกษุ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คำแนะนำสำหรับปัญหาการใช้ยาที่พบได้บ่อย

โดย เภสัชกรหญิง อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเป็นโรคมะเร็ง

โดย สัตวแพทย์หญิง กำไรทิพย์ โล่ห์คำ
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เพื่อนรักสี่ขากับปัญาเนื้องอก

โดย สัตวแพทย์หญิงสราลี ศรีวรกุล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมไทยศึกษาในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ

โดย Prof. Philip Hirsch
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 12
“Thailand in the World” ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)
จากภาควิชาธรณีศาสตร์ (School of Geosciences)
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ
“ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” วันที่ 30 มีนาคม 2560

โดย ผศ.ดร. ยุทธนา ทองท้วม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสัตวแพทย์ มช. อบรมเชิงปฏิบัติการทำสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น

โดย คุณปิยะมาศ คงถึง และ คุณธีระพงษ์ โปธา
นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนะนำศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย อาจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดอบรม วาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน
รุ่นที่ 19 วันที่ 14-18 มีนาคม 2560
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

โดย คุณ สุธิดา สุมณศิริ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการ
สถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน ธีรภาพวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมชิมลางสถาปัตยกรรม
ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2560

โดย อาจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง :
คณะมนุษยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

โดย อาจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พยาบาล มช. เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 60 ภาคปกติ (1ปี)
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เหมี้ยงกับอาหารสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โดย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประเด็นสำคัญของการประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13
และ การจัดการประชุมไทยศึกษา เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่
ในส่วนของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2560

โดย อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD)
และ ผศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าศูนย์บริการวิจัยและบริการวิชาการ (CRAS)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานประชุมประจำปี 2560 สวทช.ภาคเหนือ
“นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ตอนที่ 2

โดย คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
คุณพรรณทิพย์ สมมิตร
สวทช. ภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในภาคเหนือ
เพื่อเข้ามาเป็นเครือข่าย สู่การอบรม ลงมือ ปฏิบัติที่แปลงสาธิตเกษตรกร

โดย รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานประชุมประจำปี 2560 สวทช.ภาคเหนือ
“นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ตอนที่ 1

โดย คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
คุณพรรณทิพย์ สมมิตร
สวทช. ภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม
“มช. น้อมรำลึก สำนึกองค์ภูมิพล”
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

โดย นายธีระพงษ์ เคนอินทร์
ผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เหมี้ยงกับการอนุรักษ์ ป่าเหมี้ยงและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

โดย ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สังกัด คลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ มช.

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมไทยศึกษาในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ

โดย Dr. Louis Gabaude
สถาบันฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Ecole Française d Extreme-Orient (EFEO) เชียงใหม่
และ Informal Northern Thai Group

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เหมี้ยงกับสุขภาพและความงาม

โดย อาจารย์ ภก.ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สร้างป่าเหมี้ยง เพิ่มต้นน้ำ กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่

โดย คุณชลิตา เสมอใจ
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

โดย ดร.วิลาวัลย์ คำปวน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13
และการตื่นตัวของชุมชนวิชาการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการประชุมในครั้งนี้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เหมี้ยงกับนวัตกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง อาจารย์ ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
อาจารย์ ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ และ
นายนิติกร แก้วปัญญา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เหมี้ยงกับวิถีพอเพียง ณ แม่ตอนหลวง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง อาจารย์ ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
อาจารย์ ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ และ
นายนิติกร แก้วปัญญา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2560

เรื่อง :
สถาปัตย์ มช. สร้างภาพประติมากรรมจากเงา เป็นภาพคล้ายพระพักตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
อาจารย์ กานต์ คำแก้ว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
การประชุมไทยศึกษาในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ
โดย Prof. Philip Hirsch ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 12
“Thailand in the World” (22-24 เมษายน 2557 ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

โดย Prof. Philip Hirsch
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) จากภาควิชาธรณีศาสตร์ (School of Geosciences)
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เชิญพบกับ กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ในงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 23

โดย คุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 23

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เชิญพบกับ กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ในงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 23

โดย คุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 23

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สำนักหอสมุด มช. จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 23
วันที่ 27 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
และพิธีมอบรางวัลช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

โดย ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประเด็นสำคัญของการประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13
และ การจัดการประชุมไทยศึกษา เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่
ในส่วนของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2560

โดย อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD)
และ ผศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าศูนย์บริการวิจัยและบริการวิชาการ (CRAS)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เผยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสร้างยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โดย รศ. ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สนามขี่ม้าในร่ม โครงการอาชาบัด (Hippotherapy)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประสบการณ์การเข้าร่วมงานประชุมไทยศึกษาครั้งที่ผ่านมา
และ งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13

โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 10
วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
ที่ปรึกษา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมวิชาการะดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7
วันที่ 11-12 มกราคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การบวชกุลบุตร

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญนำสุนัขร่วมบริจาคเลือด ที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยหญิง ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านไทยศึกษา วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560

โดย อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เชียงใหม่เมืองมรดกโลก Chiang Mai Forum of Experts วันที่ 4-8 มกราคม 2560

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 7 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 7 หน้า

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.