เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาืวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2559

เดือน ธันวาคม 2559

เรื่อง :
ประเพณีเข้ากรรม อยู่กรรม เข้าโสสานกรรม

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประเพณีเดือน 3 สู่ข้าวเอาขวัญ ฮ้องขวัญแม่โพสพ

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ฐานปัญหาร่วมกับ KC moodle
สำหรับวิชา 209203เพื่อนักศึกษาวิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม

โดย อาจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิถีล้านนาน่ารู้ : กระถิน

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผักแปม ผักเพี้ยฟาน บ่าขูด

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การใช้ประโยชน์พืชตระกูล ขิง ข่า ด้านยา และตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
จากข้าวล้านนา สู่ข้าวเพื่อสุขภาพของคนไทย

โดย รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พยาบาล มช. เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 60 ภาคปกติ (1ปี)
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คลินิกเฉพาะทางและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พยาบาล มช. เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 60 ภาคปกติ (1ปี)
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
จากข้าวล้านนา สู่ข้าวเพื่อสุขภาพของคนไทย

โดย รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเรียนรู้ระบบการผลิตข้าวล้านนาแบบครบวงจร
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวนาและเยาวชนไทย

โดย รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การพัฒนาเครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา หวังชัย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สภากาแฟ (Knowledge Café)

โดย อาจารย์ ดร. ธีราพร แซ่แห่ว
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559

โดย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุรีรัตน์ หนูมี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล

โดย คุณสาวิตรี กันจูยะ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การใช้ประโยชน์พืชตระกูล ขิง ข่า ด้านยา และตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความคืบหน้า โครงการ Ma CMU
“การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน"

โดย สัตวแพทย์หญิง กฤตกานดา กิรติธนโอฬาร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤศจิกายน 2559

เรื่อง :
เชิญร่วมแข่งขันมินิมาราธอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560

โดย คุณ ปรีชา ขยัน
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
เชิญร่วมโครงการ “สัตว์แพทย์ มช. ร่วมทำความดี ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9”
ตลอดเดือนธันวาคม 2559

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยหญิง ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรไทยในล้านนา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ย่านาง สุดยอดอาหารและยา

โดย คุณนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
"สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (หมอหมาพาวิ่ง)”
กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพคนและสัตว์ วันที่ 11 ธันวาคม 2559

โดย น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า
น.สพ.ชัชวาล อนุชาติกิจเจริญ
น.สพ.ศุภกิตต์ ศรีกอก

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา”
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า
และชาติพันธุ์ล้านนา ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2559
ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย นางสาวสรยา บุญสิงมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง :
ประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

โดย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุรีรัตน์ หนูมี
รองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การปลูกผักปลอดภัยในระบบไฮโดรโปนิกส์

โดย ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ล่องสะเปา : การปฏิบัติการล่องสะเปา

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ล่องสะเปา : ความหมาย วัตถุประสงค์

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การฝังเข็มเพื่อการบำบัด/รักษาโรคสัตว์

โดย อ.นส.พ. ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คำแนะนำเกี่ยวกับการแพ้ยา

โดย ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
ข้าวก่ำหอม มช.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานบริการทางด้านกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ดำเนินรายการโดย
คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย นางสาวสรยา บุญสิงมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง :
ประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือประจำปี 2559
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิธีการรับมือกับความเครียด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กลุ่มอาหารและสุขภาพ (Food and Health)
ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
ณ สำนักบริการวิชาการ มช.

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์
ผู้แทนกลุ่มอาหารและสุขภาพ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment and Energy)
ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
ณ สำนักบริการวิชาการ มช.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
ผู้แทนกลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน ตุลาคม 2559

เรื่อง :
กลุ่มล้านนาสร้างสรรค์ (Creative and Innovative Lanna)
ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
ณ สำนักบริการวิชาการ มช.

โดย ดร.กรวรรณ สังขกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช
ผู้แทนกลุ่มล้านนาสร้างสรรค์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เชิญร่วมกิจกรรม Workshop Start up และการบ่มเพาะธุรกิจ
ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

โดย วิทยากรจาก Step, TLO, UBI มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ตานก๋วยสลาก : ประวัติความเป็นมา ตอน นางยักษิณีกับหญิงแม่ลูกอ่อน

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11
“วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มช.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Prompt Pay กับ Crypto currency สัมพันธ์กันอย่างไร

โดย รองศาสตราจารย์ บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณบุญชัย จันทโรกร ศิษย์เก่า Executive MBA
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมุทรสาคร

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย นางสาวสรยา บุญสิงมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง :
การแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์

โดย ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ทำความรู้จัก Crypto currency หรือเงินดิจิตอล

โดย รองศาสตราจารย์ บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณบุญชัย จันทโรกร
นักศึกษาเก่าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมุทรสาคร

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรคติดต่อที่สำคัญในม้า

โดย นายสัตวแพทย์ ณัฐชัย จิรพรเจริญ
นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กิ๋นก๋วยสลาก : นิทานชาดก ตอน 2

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กิ๋นก๋วยสลาก : นิทานชาดก ตอน 1

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเพื่อผสมเกสรในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้

โดย ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การใช้ประโยชน์ พืชตระกูล ขิง ข่า ในแถบอาเซียน และต่างประเทศ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กันยายน 2559

เรื่อง :
กิ๋นก๋วยสลาก ตอนที่ 2

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กิ๋นก๋วยสลาก ตอนที่ 1

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น"

โดย นายสัตวแพทย์ ศุภวิชญ์ นิลธิเสน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การใช้ประโยชน์พืชตระกูล ขิง ข่า ด้านยา และตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย นางสาวสรยา บุญสิงมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง :
เครื่องสำอางเสริมโปรตีนไหมอีรี่

โดย คุณนิตยา มหาไชยวงศ์
ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พยาธิในกลุ่มที่มีเห็บเป็นตัวนำโรคในเลือดของสุนัข

โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.นิวัฒน์ สินสุวงศ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกให้บริการทางด้านกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สัมมนาระดมความคิด เรื่อง มองเชียงใหม่ 720 ปี
สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

โดย รองศาสตราจารย์ สมโชติ อ๋องสกุล
ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ข้าวก่ำหอม มช.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเพาะเห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วในโรงเรือน

โดย ดร.ปริญญา จันทรศรี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเป็นโรคมะเร็ง

โดย สัตวแพทย์หญิง กำไรทิพย์ โล่ห์คำ
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU International Week 2016
วันที่ 14 กันยายน 2559

โดย นายอรรถพล ทิพย์ศรีบุตร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย นางสาวสรยา บุญสิงมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง :
ตานก๋วยสลาก

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เชิญร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 12
วันที่ 12 – 16 กันยายน 2559
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณชมพูนุช สราวุเดชา
หัวหน้างานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 " ล้านนากับเพื่อนบ้าน"
วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. อบรมหลักสูตร
“วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 18”
วันที่ 11-15 ตุลาคม 2559

โดย คุณสุธิดา สุมณศิริ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และหน่วยสล่าเฮือน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผักแปม ผักเพี้ยฟาน

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผีในความเชื่อของชาวล้านนา

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน สิงหาคม 2559

เรื่อง :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและชนเผ่า

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาจารย์คณะแพทย์ มช. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติพร แซ่อึ้ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผีในความเชื่อของชาวล้านนา

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2559
รายได้สมทบทุนโครงการระดมทุน “กองทุนสุขุม อัศเวศน์”
16 กันยายน 2559 ณ สนามกอล์ฟธูปเตมีย์

โดย รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะพยาบาล มช. จัดงาน
Innovation for Health : Show & Share ครั้งที่ 3
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานวิจัยและ นวัตกรรม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ขอเชิญร่วมงาน
Mahidol สัญจร 27-28 สิงหาคม 2559 ณ ลานหน้าศูนย์การค้า เมญ่า

โดย นศพ. อติรัตน์ จิตตะ
นศพ.วศินี แก้วบุตร
นศพ. พีระ เดชพิทักษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงงานมหิดล 6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2559

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเลี้ยงผี : ผีครู

โดส อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สถาปัตยกรรมล้านนา

โดย อาจารย์รัฏฐา ฤทธิศร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สมุนไพรในอาเซียน

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ นพ. รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์ FIN สนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด
ส่งเสริมเครือข่ายและการดำเนินธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปลำไย

โดย นางสาวบรรณนิสา ทิพย์วิชัย
นางสาวสุพีรณัฐ คำแผ่นชัย
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นโยบาย แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กิจกรรมปลูกต้นทองกวาว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
รองศาสตราจารย์ ประทีป จันทร์คง
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
“ปั่น มา-หา กุศล” รายได้สมทบการตกแต่งจิตรกรรมหอธรรม
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน วันที่ 11 สิงหาคม 2559

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
รองศาสตราจารย์ ประทีป จันทร์คง
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประชุมวิชาการ The 2nd Doi Suthep Symposium วันที่ 15–16 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

โดย ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช
ผู้อำนายการศูนย์ ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สิงห์ขาวมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
วันที่ 23 สิงหาคม 2559

โดย คุณ ธฤษณุ ฉัตรกมลวรกิจ
สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าจำนำพรรษา

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ข้าวก่ำหอม มช.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กรกฎาคม 2559

เรื่อง :
ศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Office Syndrome

โดย คุณทศพล ชำนาญกิจ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การฝังเข็มเพื่อบำบัดรักษาโรคสัตว์

โดย อาจารย์ นส.พ. ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เข้าพรรษาของคนล้านนา

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานวิจัยแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว

โดย อาจารย์ธกฤต เฉียบแหลม
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. ร่วมปลูกต้นไม้คืนผืนป่าให้แก่ชุมชน (หมู่บ้านสีชมพู) ณ หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีหล่อเทียนพรรษา ตอน 2

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีหล่อเทียนพรรษา ตอน 1

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2559
ภายใต้แนวคิด FREE EXPERIENCE วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559

โดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การพัฒนาเครื่องต้นแบบการนำเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

โดย ดร.พลกฤษณ์ มณีวระ
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การพัฒนาเครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์

โดย ผศ.ดร.กานดา หวังชัย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมไทยศึกษาในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ ตอนที่ 2

โดย Dr. Louis Gabaude
สถาบันฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Ecole Française d Extrme-Orient (EFEO) เชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เปิดทดลองใช้ทางม้าลาย 3 มิติ

โดย สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13

โดย อาจารย์ ดร. พศุตม์ ลาศุขะ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. จัด Road Show รุกแนะแนวโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มิถุนายน 2559

เรื่อง :
การรวบรวมข้อมูลข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลาย เพื่อการขอรับรองพันธุ์ ตอน 2

โดย ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี
ดร.จิรณัทฐ เตชะรัง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมไทยศึกษากับล้านนาคดีศึกษา

โดย อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
"The 15th APSSA International Conference 2016"
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมไทยศึกษาในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ

โดย Dr. Louis Gabaude
สถาบันฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
(Ecole Francaise d Extreme-Orient (EFEO) เชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การรวบรวมข้อมูลข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายเพื่อการขอรับรองพันธุ์

โดย ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การตื่นตัวของชุมชนวิชาการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อการประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13
ที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมไทยศึกษาในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ

โดย Prof. Philip Hirsch
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)
จากภาควิชาธรณีศาสตร์ (School of Geosciences) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขุดลอกตะกอนทรายและซ่อมแซมระบบระบายน้ำหน้าเขื่อนกักทรายอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว

โดย คุณนิคม บัววังโป่ง
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช. เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 22

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 :
The 13th International Conference on Thai Studies – in Chiang Mai 2017
วันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2560

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว
อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผลงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มช.

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Carbon Footprint กับการพัฒนาระบบกายภาพของ มช. อย่างอย่างยืน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โดย ดร. ประทุมพร ยิ่งธงชัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. สร้าง Smart Classroom สำหรับนักศึกษา

โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานบริการทางด้านกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประชุมวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง “Road to Public Health in 21st Century”
เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 21–22 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย ผศ.ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตน์พันธ์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญร่วมโครงการ Health me
สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเรา 5 – 8 กรกฎาคม 2559

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤษภาคม 2559

เรื่อง :
นศ.เกษตร มช. จิตอาสาร่วมซ่อมแซมท่อน้ำของสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ไร่หลัง (Site B)
จากเหตุการณ์ไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

โดย รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรคติดต่อที่สำคัญในม้า

โดย นายสัตวแพทย์ ณัฐชัย จิรพรเจริญ นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ย่านาง สุดยอดอาหารและยา

โดย คุณนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่และสารชีวภัณฑ์เพื่อการต้านทานโรค

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังสี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน

โดย สัตวแพทย์หญิง กฤตกานดา กิรติธนโอฬาร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผักปู่ย่า
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปลอดโฟม 100%

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ "The 15th APSSA International Conference 2016"
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
คลินิกเฉพาะทางและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ข้าวแช่ อาหารดับร้อนของคนไทย

โดย รองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาหารสำหรับปลาสวยงาม

โดย น.สพ.ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Office Syndrom

โดย คุณทศพล ชำนาญกิจ
นักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัดฯ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การดูแลทารกปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนการผ่าตัด

โดย รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ป๋าเวณีเตียวขึ้นธาตุดอยสุเทพ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิธีการจัดการกับความเครียดในยุคสังคมเร่งด่วน

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพู

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน เมษายน 2559

เรื่อง :
ผักแปม ผักเพี้ยฟาน บ่าขูด

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสัตวแพทย์ มช. อบรมเชิงปฏิบัติการทำสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น

โดย คุณปิยะมาศ คงถึง และ คุณธีระพงษ์ โปธา
นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช.
เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค

โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10

โดย อาจารย์ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ป๋าเวณีเดือนแปด

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พยาธิในกลุ่มที่มีเห็บเป็นตัวนำโรคในเลือดของสุนัข

โดย รศ.น.สพ.นิวัฒน์ สินสุวงศ์
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านไทยศึกษา วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560

โดย อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะมนุษยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม “ศิลปินละอ่อนล้านนา”
หัวข้อ สวยดอก 12 ราศี ฉลอง 720 ปี เชียงใหม่
วันที่ 23-24 เมษายน 2559 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

โดย รองศาสตราจารย์ จารุนันท์ เชาวน์ดี และ อาจารย์ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยวิจัย และกระทรวงการต่างประเทศ
สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย Universities New Zealand 8 มหาวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

โดย คุณปารวีย์ กุณะแสงคำ และ
คุณกัญญารัตน์ สลีวงศ์
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วันสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติในประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สังขานต์ สังขาล และสังขาน ในความเชื่อของชาวล้านนา

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
“การพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
สู่มาตรฐานฟาร์มและโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืน”
ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2558 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและชนเผ่า

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 19 วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

โดย อาจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนะนำคลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มีนาคม 2559

เรื่อง :
เศรษฐกิจโลกกับ Digital Money

โดย คุณบุญชัย จันทโรกร
ศิษย์เก่า Executive MBA คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมุทรสาคร

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นักศึกษา มช. ร่วมรณรงค์ประหยัดน้ำและร่วมรณรงค์ค่านิยมสากล

โดย นายกัญจน์ หวังพิรินะพานิช ประธานสภานักศึกษา
นายรัฐพงษ์ เงินดี ผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
นายณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์ รองนายกสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การค้นพบเชื้อราเอนโดไฟท์สร้างไอระเหยชนิดใหม่ของโลกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ลำยอง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เครื่องสำอางเสริมโปรตีนไหมอีรี่

โดย คุณนิตยา มหาไชยวงศ์
ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผลของสารสกัดจากดักแด้ไหมไทยต่อการกระตุ้นการขยายตัวของหลอดเลือด เทียบเท่าไวอากร้า

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จองดวง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมใจประหยัดน้ำ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานเสวนาฉลองครบรอบ ๓ ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
โดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สิริกระดูกเทียมจากเปลือกหอยแครง
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

โดย ดร.อนุชา รักสันติ
หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หนังสือชุดสมโภชเชียงใหม่ 720 ปี 60 รอบนักษัตร

โดย รองศาสตราจารย์ สมโชติ อ๋องสกุล
ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คลินิกเฉพาะทางและบริการต่างๆ
ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. พบไดอะตอมพื้นท้องน้ำในน้ำจืดชนิดใหม่

โดย รศ.ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล และ ดร. เอกชัย ญาณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
ค่ายสร้างครู ครั้งที่ 8 ตอน คนเป็นครู วันที่ 2-6 เมษายน 2559
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย นายอานนท์ สุกันทา และนายศิวกร ชัยพินิจ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙
ตอน เกษตรน้อยยุคใหม่สโลว์ไลฟ์วิถีอินทรีย์
วันที่ ๑๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

โดย อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
รู้หรือไม่ "น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ไม่ได้มาจากอ่างแก้ว"

โดย รศ.บุญสวาท พฤกษ์กานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เป๊กตุ๊ หรือการอุปสมบทพระภิกษุ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนะนำคลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องสำอาง

โดย รศ.ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง /รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง

อาจารย์ นายสัตวแพทย์วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นักศึกษา มช. นำผลงานวิจัย "น้ำลายเทียม Mouth Me"
คว้ารางวัลชนะเลิศเส้นทางสู่นวัตวณิชย์

โดย คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรไทยในล้านนา

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์


ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงชีวนิเวศยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก

โดย อาจารย์ สุฐพัศ คำไทย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
รอบรู้วิถีล้านนา : หญ้าเมืองวาย พญายอ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ตอนที่ 2

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดอบรม วาดเส้น สีน้ำ
และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 17
วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2559
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์)

โดย คุณ สุธิดา สุมณศิริ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานเทศกาลแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมล้านนา – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
และพิธีรับมอบอาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์
หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิถีล้านนาน่ารู้ : กระถิน

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ตอนที่ 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ธรรมเนียมเข้าวัดชาวล้านนา : นพพระไหว้ธรรม

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานประชุมประจำปี 2559 สวทช.ภาคเหนือ
"ร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ"
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

โดย คุณพรรณทิพย์ สมมิตร
และ คุณนริสา สุมทรสาคร นักวิเคราะห์ฯ สวทช.ภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิถีล้านนาน่ารู้ : มันแกว

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เจ้าภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ


ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์วิจัยช้าง มช. ผลิตเครื่องตรวจแยก งาช้าง เอเชีย-แอฟริกา
แบบไม่ต้องทำลาย ครั้งแรกของโลก ตอนที่ 2

โดย ผศ. น.สพ. ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์วิจัยช้าง มช. ผลิตเครื่องตรวจแยก งาช้าง เอเชีย-แอฟริกา
แบบไม่ต้องทำลาย ครั้งแรกของโลก ตอนที่ 1

โดย ผศ. น.สพ. ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2559

เรื่อง :
พยาธิในกลุ่มที่มีเห็บเป็นตัวนำโรคในเลือดของสุนัข

โดย รศ.น.สพ.นิวัฒน์ สินสุวงศ์
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 22

โดย นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน งาน CMU Book Fair

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22
ระหว่างวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2559
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานประชุมประจำปี 2559 สวทช. ภาคเหนือ
“ร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

โดย ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ ที่ปรึกษาด้านโลหะและวัสดุ
และคุณศุทธดา จุลกะเสวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สวทช. ภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”ประจำปี 2558
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2558
พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2558
พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2558
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2558

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เรื่อง :
ผลงานและการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
คุณปารวีย์ กุณะแสงคำ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนะนำศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

โดย ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์ FIN มช. จัดโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม
และโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด
สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปลำไย

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
คุณพนิตนาฏ กาญจนาธิวัฒน์
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง สำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ

โดย ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กระเบื้องมุงหลังคาโบราณในภาคเหนือ

โดย ผศ.ดร.ชาญรณงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
รอบรู้วิถีล้านนา : หญ้าเมืองวาย พญายอ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตย์ มช. อบรมการถ่ายภาพ
“Art is all around...ศิลปะอยู่ในทุกที่”
วันที่ 16-17 มกราคม 2559

โดย คุณ สุธิดา สุมณศิริ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ย่านาง สุดยอดอาหารและยา

โดย คุณนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานเมือง เมือง ครั้งที่ 17 “Paris – Chiang Mai”
ตลอดทั้งเดือนมกราคม 2559

โดย คุณ สุธิดา สุมณศิริ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559
และ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป

โดย คุณ สุธิดา สุมณศิริ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เชิญร่วมงานเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559
รายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารหอพัก 55 ปี
การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มารยาทไทย

โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 7 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 7 หน้า

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.