เล่าสู่กันฟังโดยอธิการบดี

เล่าสู่กันฟังโดยอธิการบดี

รายการเล่าสู่กันฟัง โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 08.10-08.30 น.

ปี พ.ศ. 2559

เดือน ตุลาคม 2559

เรื่อง :
งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11
“วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กันยายน 2559

เรื่อง :
โครงการปรับปรุงผิวถนน ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เดือน สิงหาคม 2559

เรื่อง :
ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ นพ. รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา

เดือน กรกฎาคม 2559

เรื่อง :
นโยบาย แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

เรื่อง :
มช. ร่วมปลูกต้นไม้คืนผืนป่าให้แก่ชุมชน (หมู่บ้านสีชมพู) ณ หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

เดือน มิถุนายน 2559

เรื่อง :
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ "The 15th APSSA International Conference 2016" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เรื่อง :
ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช. เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 22

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เรื่อง :
Carbon Footprint

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เดือน พฤษภาคม 2559

เรื่อง :
Smart Classroom

โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เรื่อง :
มช. ปลอดโฟม 100%

โดย รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เรื่อง :
การประชุม The 15th APSSA International Conference 2016, 26-29 June 2016
Chiang Mai University Chiang Mai, Thailand

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เรื่อง :
ความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพู

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เดือน เมษายน 2559

เรื่อง :
มช. ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยวิจัย และกระทรวงการต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย Universities New Zealand 8 มหาวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เดือน มีนาคม 2559

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมใจประหยัดน้ำ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อุโบสถดินวัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ ถวายสมเด็จพระสังฆราชฯ

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ตอนที่ 2

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ตอนที่ 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2559

เรื่อง :
มช. เจ้าภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”ประจำปี 2558
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2558
พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2558
พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2558
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2558

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง สำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 7 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 7 หน้า

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.