ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประชุมวิชาการนานาชาติ Belt and Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation ในหัวข้อ “Lancang Jiang-Mekong River : Rising Smart Corridor”


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Belt and Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation ในหัวข้อ “Lancang Jiang-Mekong River : Rising Smart Corridor” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน, นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ตระหนักรู้ถึงนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ถึงอิทธิพลของนโยบายนี้ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคม และกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560


[post:01 กันยายน 2560 11:12:47] (view: 152)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.