ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เปิดการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารพื้นบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แคบหมูและผลิตภัณฑ์เลียนแบบแคบหมู จังหวัดเชียงใหม่


��������� รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารพื้นบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แคบหมูและผลิตภัณฑ์เลียนแบบแคบหมู จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แคบหมูของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง และมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553[post:14 กันยายน 2553 11:42:11] (view: 5701)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
2
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
3
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
4
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
5
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
6
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
7
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
8
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
9
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
10
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
11
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
12
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
13
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
14
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
15
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
16
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
17
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
18
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
2
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
3
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
4
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
5
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
6
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
7
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
8
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
9

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.