ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


แสดงความขอบคุณผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งการบริหารงาน


ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สดศรี เผ่าอินจันทร์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ในโอกาสที่ครบวาระดำรงตำแหน่งการบริหารงาน�
ณ ห้องประชุม ม.ล. ปิ่น มาลากุล� อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่� วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552


[post:26 ตุลาคม 2552 17:20:21] (view: 185)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.