ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เปิดการอบรมเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มช. ร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Webometricsณ ห้องประชุม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552[post:17 พฤศจิกายน 2552 14:01:24] (view: 185)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.