ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช. ร่วมมือ สสพ. เปิดโครงการประกวด หนังสั้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวด “หนังสั้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ” ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ การสร้างทัศนคติที่ดี และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตหนั้งสั้นเพื่อผู้พิการ มุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักและความเข้าใจระหว่างคนในสังคม โดยมีนักศึกษาสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552[post:17 พฤศจิกายน 2552 15:56:26] (view: 185)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.