ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


รับมอบทุนการศึกษา กองทุนอาจารย์อัญชลี สุสายัณห์ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบทุนการศึกษากองทุน “ กองทุนอาจารย์อัญชลี สุสายัณห์” จากคุณอารีย์ สุสายัณห์ มารดาของ อาจารย์ อัญชลี สุสายัณห์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมอบ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552[post:17 พฤศจิกายน 2552 16:06:41] (view: 185)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.